Otydlig webbinformation om coronaviruset

Otydlig webbinformation och avsaknad av innehåll på andra språk kan ha påverkat spridningen av coronaviruset visar forskningsstudie.
Otydlig webbinformation och avsaknad av innehåll på andra språk kan ha påverkat spridningen av coronaviruset visar forskningsstudie.
Publicerad: 01 jun 2022
Lästid: ca

När covid-19-pandemin bröt ut informerades alla medborgare om hur de skulle förändra sitt beteende för att minska spridningen av den smittsamma och farliga sjukdomen. Detta innebar att hälsorelaterad information skulle göras tillgänglig till en bred allmänhet med olika grader av läskunnighet. En forskningsstudie har analyserat läsbarhet, förståelighet och språktillgänglighet på svenska konsumentinriktade webbplatser om coronaviruset i inledningen av pandemin. Resultatet visar att otydlig information och avsaknad av innehåll på andra språk kan ha påverkat spridningen av viruset.

Välanvänd källa till hälsorelaterad information

– Webben är en välanvänd källa till hälsorelaterad information som används av alla medborgare i samhället. På nätet kan du fritt söka information som är relaterad till din egen hälsa och informationen kan sökas när som helst på dygnet. Informationen kan också anpassas till dina egna förutsättningar och kunskaper. Webben har alltså stor potential att bidra till minskad smitta vid en pandemi, förutsatt att allmänheten hittar lämplig och anpassad information. Därför är det så viktigt att informationen är läsbar och kan förstås av den breda allmänheten. I Sverige lever många som inte har svenska som modersmål. För att nå ut till alla i samhället är det med andra ord viktigt att informationen finns översatt och tillgänglig på fler språk än svenska, säger Tommy Carlsson, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och den huvudansvarige forskaren för studien.

Ändra beteende för att förebygga spridning

När covid-19 började sprida sig ställdes den allmänna befolkningen inför utmaningen att ändra sitt beteende i vardagen för att förebygga spridningen av sjukdomen. Behovet av information av hög kvalitet om förebyggande av sjukdomar, symtom och behandling var högt. Det ställdes höga krav på snabb och korrekt kommunikation för att alla skulle kunna ges möjlighet att fatta informerade hälsorelaterade beslut.

– När myndigheter inte tillhandahåller tydlig och lättförståelig information på fler språk än svenska ökar risken för att konsumenterna söker sig till webbplatser av lägre kvalitet där de får information som kanske inte ger dem möjlighet att fatta välgrundade beslut för att förändra sitt hälsobeteende. Hälsoinformation kräver också viss hälsokompetens hos mottagaren så att denne kan fatta rätt beslut för sig själv och andra, säger Susanne Georgsson, professor i omvårdnad och rektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Svårlästa och texter på andra språk än svenska saknades

Webbplatserna som ingår i studien har identifierats genom systematiska sökningar i sökmotorn Google och samlades in i maj 2020 när covid-19 började sprida sig i Sverige. Bland annat har texternas läsbarhet och förståelighet analyserats. Studien visar att få av webbplatserna hade en godkänd nivå av läsbarhet. De flestahade inga texter eller länkar som innehöll översatt information på ett annat språk än svenska.

– Studien visar att flera svenska webbplatser med hälsorelaterad information var svårlästa och saknade texter på andra språk än svenska. Det är möjligt att detta bidrog till spridningen av viruset och dess påverkan på samhället. Behovet att fortsätta undersöka metoder som syftar till att förbättra läsbarheten, förståeligheten och språktillgängligheten för webbaserad hälsorelaterad information i en epidemi eller pandemi är stort, säger Susanne Georgsson.

Nivån av läskunnighet påverkar också hur informationen når mottagaren. Det finns studier som visar att lägre förmåga att kunna läsa och förstå hälsoinformation är relaterat till försämrat hälsotillstånd och högre dödlighet. En metod för att öka hälsokompetensen bland den breda allmänheten är att sprida innehåll skrivet på ett enkelt, lättläst, tydligt och tillgängligt språk.

Generellt problem med svårlästa texter på webben

– I samhällets strategiska arbete med att minska spridningen av smittsamma sjukdomar är det centralt att beakta den potential Internet har att tillhandahålla hälsorelaterad information, förbättra relationer mellan vård och patient, öka kunskapen och stödja beslutsfattande processer. Ett intressant fynd i vår studie är att läsbarheten och förståeligheten bedömdes svår oavsett vilken typ av producent som stod bakom texten, vilket visar att det här är ett generellt problem på webben snarare än att det skulle handla om enstaka webbplatser, konstaterar Tommy Carlsson.

Mer information

Kontakt

Tommy Carlsson, docent, leg. barnmorska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola och associerad forskare vid Hälsovetenskap och e-hälsa, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Tel. 08- 587 516 21, e-post: tommy.carlsson@rkh.se, www.rkh.se/tommycarlsson

Susanne Georgsson, professor i omvårdnad, leg.barnmorska och rektor vid Röda Korsets Högskola, +46 (0)8 587 516 61, susanne.georgsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson