HemForskning

Forskningsvision vid Röda Korsets Högskola

Högskolan erbjuder en attraktiv och kreativ forskningsmiljö som i enlighet med rödakors­rörelsens visioner bedriver hälso- och vårdvetenskaplig forskning med globalt perspektiv. Rödakorsrörelsens vision är att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa, och därigenom bidra till att bevara och främja mänsklig värdighet och fred i världen.

Uttalat samhällsansvar och globalt engagemang

Högskolan har ett uttalat samhällsansvar och globalt engagemang bl.a. genom forskningen kring frågor rörande konsekvenserna av kriser, katastrofer och migration och ansatser riktade för att främja jämlikhet i hälsa. Vidare pågår forskning kring återhämtningsförmåga och mental hälsa hos flyktingar och asylsökanden.

Vården står i snar framtid inför omvälvande tekniska utmaningar i en tid när digitalisering, robotik och andra tekniska möjligheter förändrar samspelet mellan människa och teknik. Virtuell omvårdnad, yrkesgruppers involvering i innovationsprocesser och implementering av ny teknik i vård- och hälsorelaterade sammanhang är ytterligare forskningsområden som pågår vid högskolan.

Uppbyggnad av ny infrastruktur
Sommaren 2016 flyttar högskolan till nya lokaler i campus Huddinge vilket öppnar upp för utökat samarbete med Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH, Södertörns Högskola och Karolinska Institutet. Vi får nya labbmiljöer för både utbildning och forskning, nytt bibliotek och ett nytt forskarutbildningsämne i teknisk vårdvetenskap. Målsättningen är att vi då också har ett nytt utbildningsprogram i folkhälsovetenskap. 

Högskolan har som målsättning för perioden 2015-2019 att

  • etablera långsiktigt forskningsprogram med fokus på för högskolan och rödakorsrörelsen centrala frågor
  • strategiskt satsa på ledande forskare, såväl genom meriteringstjänster som professurer och förtydligande av det akademiska ledarskapet
  • verka för att erhålla forskningsmedel både genom statsanslag och genom externa anslag
  • medverka till en säker och ändamålsenlig infrastruktur för forskning
  • verka både för egen forskarutbildning och doktorander inskrivna vid andra lärosäten men anställda vid högskolan
  • strategiskt satsa på högskolans delaktighet i forskarsamhället, både nationellt och internationellt.

PÅGÅENDE FORSKNING
Vid Röda Korsets Högskola bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området. Vi organiserar vår forskning i tvärdisciplinära forskningsteman med ämnen som folkhälsovetenskap, medicin, omvårdnad och teknisk vårdvetenskap som bas. Se vidare under våra forskningsteman: 

Hälsa och teknisk utveckling
Hälsa i globala transitioner
Hälsofrämjande interventioner och resiliens

Högskolans forskning i siffror

Professorer 4 (2 kvinnor och 2 män).
Docenter 4 (2 kvinnor och 2 män).
Lektorer 18 (15 kvinnor och 3 män).
Biträdande lektorer 1 (kvinna).
Forskare 2 (män varav 1 är affilierad).
Doktorander 18 (10 kvinnor och 8 män) Av doktoranderna är 4 anställda vid Röda Korsets Högskola
(2 kvinnor och 2 män). Övriga har handledare som är anställda vid högskolan.
Doktorsavhandlingar 2016, 4 (kvinnor).
Pågående forskningsprojekt vid högskolan ca 50.
Refereegranskade artiklar 2015-2016, ca 60 – övriga publikationer ca 30.

Forskningspublikationer i högskolebibliotekets DiVA-databas