Hälsa, sjukanmälan och sjukvårdsförmåner

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Företagshälsovård

Från 1 januari 2023 byter Previa namn till Falck. Implementeringen av namnbytet kommer att ske succesivt från april 2022.

Högskolan har avtal med Previa (Falck) för företagshälsovård. Vid behov av besök ska chef eller HR-chef meddelas. Kontaktperson som är HR-chef och behörig beställare, kontaktar Previa (Falck) för att meddela vilka åtgärder som behövs inledningsvis. 

Alla medarbetare har däremot rätt att kontakta Previa (Falck) vid behov av stödsamtal med beteendevetare vid maximalt två tillfällen per år utan att meddela arbetsgivaren. Inför det tredje besöket måste närmaste chef och HR informeras.

Kryssa i att det gäller stödsamtal.
Du kan även ringa till Previa (Falck) på telefon: 0771 23 00 00.

Previa (Falck) finns på följande ställen och du kan själv välja vilken plats du vill vända dig: 

Hälsokontroll

Högskolan ger medarbetare som är 40 år eller äldre möjligheten att var tredje år genomgå en hälsokontroll. På Previa heter undersökningen Hälso- och arbetsmiljöprofil. Hör av dig här till din närmaste Previa för att boka tid för en Hälso- och arbetsmiljöprofil, men meddela HR inför besöket.

Läkar-, tandläkar- eller andra vårdgivarbesök

Om besök hos läkare, annan vårdgivare eller sjukhus för efterbehandling, röntgen, mödravård, specialistklinik vid havandeskap eller annan läkarundersökning inte går att förlägga till annan tid än arbetstid, finns rätt till ledighet med lön. Samma rätt finns vid besök hos tandläkare samt läkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Samtliga besök ska meddelas närmaste chef för kännedom.

Terminalglasögon

Medarbetare vid Röda Korsets Högskola har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om terminalarbete rätt till synundersökning en gång per år. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) ska arbetsgivaren se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen, möjliggörs en synundersökning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbete, om en synundersökning visar att sådana behövs och glasögon för normalt bruk inte kan användas. 

Vi har möjlighet att beställa terminalgasögon från de här företagen:

 • Synoptik Sweden AB
 • Synologen AB
 • Synsam Drifts AB
 • Specsavers Sweden AB
 • Optik Smart Eyes AB

För att genomföra en terminalglasundersökning krävs en godkänd rekvisition som fylls i via Benify-portalen. Detta gäller tillsvidareanställda medarbetare. Rekvisitionen ska sedan godkännas av närmaste chef och därefter tas med till besöket.

Ring och boka besökstid hos den optiker som du vill besöka. 

Vaccinering

Om du med anledning av tjänsteresa behöver vaccinera dig, har högskolan avtal med Cityakutens Vaccination och Resemedicin. Cityakuten fakturerar högskolan efter ditt besök. Inför din tjänsteresa kan du själv ta kontakt med Cityakuten för tidsbokning.

Adress till CityAkuten Vaccination & Resemedicin

Holländargatan 4
(1 tr upp vid Hötorget)
111 36 Stockholm

Vaccinering mot årets influensa

Ställningstagande till eventuell influensavaccinering på högskolans bekostnad görs årligen av rektor.
Information går ut till medarbetarna vad som gäller för årets vaccination.

Sjukanmälan och sjukfrånvaro

En förutsättning för att sjuklön skall betalas ut är att du anmäler redan första sjukdagen. Anmälan gör du till din närmaste chef och registerar din sjukdag från dag 1 i Flex HRM. Om möjilgt bör du även informera andra personer som du vet berörs av din frånvaro. Din frånvaro rapporterar du själv i Flex HRM. 

Från och med den åttonde dagen i sjukperioden krävs läkarintyg. Behåll originalet och skicka kopia till HR. Originalet behåller du för att lämna till Försäkringskassan om din sjukskrivning skulle bli längre än 14 dagar.

Om Röda Korsets Högskola begär skall du lämna läkarintyg från en tidigare dag. Röda Korsets Högskola kan också begära att intyget skall vara utfärdat av den läkare som Röda Korsets Högskola anvisar.

Efter 14 dagars sjukdom gör HR en sjukanmälan till Försäkringskassan på vars hemsida följande framgår:

Arbetsgivaren ska:

 • Bedöma medarbetarens arbetsförmåga.
 • Betala sjuklön till medarbetaren om hen har rätt till det.
 • Ta fram en plan för återgång i arbete senast 30 dagar från sjukfallets början.

Medarbetaren ska:

 • Sjukanmäla sig till arbetsgivaren dag 1. 
 • Lämna läkarintyg till arbetsgivaren (HR) dag 8.
 • Efter bästa förmåga delta i planeringen för återgång i arbete.

Sjukförsäkran

Enligt sjuklönelagen är du skyldig att lämna en skriftlig försäkran till Röda Korsets Högskola om att du har varit sjuk. Dessutom skall du redogöra för i vilken omfattning arbetsförmågan har varit nedsatt på grund av sjukdom. Däremot behöver du inte uppge orsaken till sjukfrånvaron, det vill säga vilken sjukdom det är fråga om.

Röda Korsets Högskola är inte skyldig att betala sjuklön innan sjukförsäkran eller motsvarande rapportering har lämnats.

I sjuklönelagen föreskrivs att personer som handhar sjuklönefrågor har tystnadsplikt när det gäller uppgifter i sjukintyg och sjukförsäkran om hälsotillstånd.

Ersättning vid sjukskrivning

Karensavdrag

Karensdag vid första sjukdag har ändrats till ett karensavdrag. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras som motsvarar 3,68 procent av medarbetarens månadslön. Mer om karensavdraget kan du läsa om i vårt kollektivavtal.

Det finns ett allmänt högriskskydd som innebär att ingen skall behöva drabbas av mer än tio karensdagar per 12-månadersperiod. Du som är i riskzonen ansöker om högriskskydd hos Försäkringskassan.

Dag 2-14

Sjukavdrag görs med 20 procent och arbetsgivaren är den som står för sjuklönen.

Dag 15-90

Från dag 15 meddelar arbetsgivaren (HR) Försäkringskassan om medarbetarens sjukdom och det är sedan de som beslutar om utbetalning av sjukpenning. Sjukpenning erhålls för alla kalenderdagar under sjukperioden, det vill säga även för helgdagar och andra arbetsfria dagar. Ett sjukavdrag görs från lön enligt kollektivavtalet. 

Rehabilitering

Som arbetsgivare ansvarar Röda Korsets Högskola enligt arbetsmiljölagstiftningen för att genomföra den anpassning och rehabilitering som kan ske inom eller i anslutning till högskolan. 

Om du vill ha mer information om rehabiliteringsreglerna kan du kontakta personalsamordnaren alternativt gå in på Försäkringskassans hemsida.

Vård av sjukt barn

Du anmäler att du är hemma för vård av sjukt barn till din närmaste chef, HR och andra som eventuellt berörs av din frånvaro. I lönesystemet Flex HRM rapporterar du Vård av sjukt barn som avvikelse.  

Sjukdom vid utlandstjänstgöring eller resa

Röda Korsets Högskola har tecknat en tjänstereseförsäkring (Europeiska) som gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Läs mer under rubrikerna Försäkringar och Tjänsteresor och/eller ta kontakt med HR.