Lön och förmåner

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Förmåner

Som medarbetare vid högskolan erbjuds du förmåner som subventionerad friskvård, friskvårdstimme, konferens- och utbildningsdeltagande, pensionsrådgivning, kaffe, frukt med mera. Röda Korsets Högskola är även anslutet till Benify, där det finns förmåner som exempelvis rabatterade friskvårdsaktiviteter, biobesök och resor.

Lön 

Lön utbetalas den 26:e varje månad förutom i december, då lön utbetalas innan julafton.

Vår löneleverantör heter ASPIA och vårt lönesystem heter Flex HRM. Lönerna hanteras av ASPIA i nära dialog med HR/RKH. I samband med en nyanställning, skickar ASPIA ut ett välkomstmail med information om hur du kommer in i lönesystemet. I samma mail finns även en instruktion om hur du kan använda mobilen till att hantera olika ärenden i Flex.

 

Timarvoden och fakturering

Rutin timanställda

Lön till timanställda för utfört arbete betalas ut månaden efter – vilket inte är någon skillnad mot idag. Viktigt är att tillse att underlag för utbetalning sker i direkt anslutning till utfört uppdrag.

Institutionen

Om en medarbetare avser att anlita en extern föreläsare eller annan timanställd ska behovet först framställas till prefekt, med vilken timkostnad samt summa beräknas. Prefekten ska godkänna förslaget innan överenskommelse sker med den timanställda som är tänkt för uppdraget.

En ny blankett är framtagen där uppgifter om den timanställda finns på sidan 1. När den timanställda har utfört sitt arbete ska blanketten godkännas på sidan 2. Rutinen ser ut så här:

 Behov uppstår av att anlita en timanställd.

  1. Den som önskar anlita en timanställd anger enligt nedan en motivering för uppdraget samt förslag på tilltänkt person med de uppgifter som behövs för ett godkännande. Om den tilltänkta personen redan tidigare haft uppdrag på RKH där en ersättning utbetalats, behöver endast uppgifter med en * fyllas i den orangea rutan.
  2. Ifylld blankett delas digitalt, eller skickas krypterat till närmaste chef och HR chef.
  3. Efter godkännande av chef, färdigställer medarbetaren bokningen med föreläsaren.
  4. Med detta underlag kan HR registrera och slutföra uppdraget i lönesystemet Flex och utbetalning sker månader efter att uppdraget är slutfört.
   Underlag för utbetalning måste lämnas in senast sista innevarande månad, för att utbetalning ska ske månaden därefter.

Högskoleförvaltningen timanställda (tentavakter)

De flesta timanställda är tentavakter som bemannas (schemaläggs) av utbildningsadministrationen.
Tentavakterna kommer att kunna tidsrapportera sina timmar direkt i lönesystemet men funktionen är ännu inte aktiverad.

Då en ny tentavakt anlitas skriver utbildningsadministratören ett underlag till HR som registrerar uppgifterna. Därefter kan utbildningsadministratören bemanna de timmar som tentavakten är inplanerad att arbeta samt klarmarkera för arbetad tid.

Förvaltningschefen attesterar tentavakternas tidrapporter i lönesystemet.

Övriga timanställda

Övriga timanställda kan exempelvis vara de som är föreläsare på en APT eller anteckningshjälp. Den medarbetare som har fått uppdraget att anlita en timanställd är även den som ansvarar för att ifyllt underlag lämnas till attesterande chef samt HR.

Ibland anlitas externa parter som får ett fast arvode – då ska blanketten ”Arvoden” fyllas i. Om någon externt anlitad part har utlägg och ska redovisa kvitton för ersättning används blanketten ”Utlägg”

Senast den sista i varje månad ska blanketten lämnas till HR.

Lönesättning 

Vid en anställning tillämpar Röda Korsets Högskola individuell lönesättning. 

Lönen utgör ersättning för utfört arbete och skall återspegla arbetets art, svårighetsgrad samt prestation. Därtill skall lönen stimulera till förbättringar av effektivitet, prestation, kvalitet och engagemang. Den ska också motivera till egen utveckling och ansvarstagande. Det skall finnas ett klart samband mellan löneutveckling och utveckling av arbetsuppgifter samt arbetsprestationer.

Vid en lönerevision ligger högskolans sju lönekriterier, kända av medarbetarna, som grund för den nya lönen. Inför en lönerevision informeras samtliga medarbetare om processen och kan själva förbereda sig väl genom att ta del av den gemensamma mallen. 

Medarbetarsamtal och lönesättande samtal

Närmaste chef håller årliga regelbundna medarbetarsamtal liksom lönesättande samtal för att bedöma behov av utvecklingsinsatser och lönesättning av medarbetare. De policies och riktlinjer som är framtagna är tänkta som stöd inför samtalen.