Organisation och ledning

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Här presenteras Röda Korsets Högskolas ledning och organisation.

Stiftelsen Röda Korsets Högskola

Huvudman för Röda Korsets Högskola är Stiftelsen Röda Korsets Högskola som förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset.

Stiftelsen Röda Korsets Högskolas ändamål är att anordna och bedriva högskoleutbildning inom vårdområdet med utgångspunkt i de lagar som styr högskoleutbildning för enskild utbildningsanordnare.

Verksamheten ska även bedrivas i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med och rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål.

Röda Korsets Högskola

Röda Korsets Högskolas verksamhet leds av högskolans styrelse, rektor och ledningsråd. Ledningsrådet består av rektor, förvalt­ningschef, prefekt och ledningsstöd.

Den akademiska verksamheten är organiserad i en utbildnings- och forskningsnämnd samt en hälsovetenskaplig institution som alla bedriver forskning samt utbildning på grund- och avancerad nivå. Den stödjande verksamheten utgörs av högskoleförvaltningen.

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsens uppdrag och ansvar regleras i "Arbets- och beslutsordning för högskole­styrelsen"Högskolestyrelsen är högskolans närmast beslutande organ och har inseende över Röda Korsets Högskolas angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs.

Högskolans ledningsråd

Högskolan leds av rektor med stöd av ledningsrådet.

Ledningsrådet har till uppgift att vara rådgivande vid beredning av ärenden av högskole­gemensam betydelse där beslut ska fattas av högskolestyrelsen eller rektor. Ledningsrådet består av rektor, prefekt, förvaltningschef och ledningsstöd.

Rektor är högskolans chef och ledamot i högskolestyrelsen.

Hälsovetenskapliga institutionen

Vid Röda Korsets Högskola finns en hälsovetenskaplig institution. Institutionen leds av en prefekt och utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet:

  • utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå
  • forskning
  • internationalisering
  • samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med det omgivande samhället.

Högskoleförvaltning

Högskoleförvaltningen stödjer högskolans verksamhet att bedriva utbildning, forskning och samverkan. Högskoleförvaltningen ska ge stöd och service till medarbetare och studenter vid Röda Korsets Högskola (RKH). Högskoleförvaltningen har också ett samordnande ansvar för högskolans övergripande kvalitetssäkringssystem och internationaliseringsarbete.

Högskoleförvaltningen leds av en förvaltningschef och består av fem team: HR och Ekonomi; Utbildningsadministration; IT, kommunikation och lokaler; Strategisk utveckling samt Ledningsstöd. 

Nämnder och råd

Arbetsmiljö- och likabehandlingsråd

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådets uppdrag är att stödja planering och genomförande av olika aktiviteter, processer och uppföljningar avseende arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor.

Disciplinnämnd

Enligt Högskoleförordningen ska det vid varje högskola finnas en disciplinnämnd som kan vidta disciplinära åtgärder mot studenter som försöker vilseleda vid examination, d v s fusk eller plagiat, studenter som stör verksamheten eller trakasserar annan student eller högskolans medarbetare. Vid Röda Korsets Högskola finns en disciplinnämnd som avgör ärenden där en student misstänks för fusk eller plagiat. Nämnden består av representanter för lärare och studenter, av en lagfaren ledamot samt av rektor som också är ordförande.

Utbildnings- och forskningsnämnd

Utbildnings- och forskningsnämnden ansvarar för och fattar beslut om frågor som innebär att säkra kvaliteten i den akademiska verksamheten. Nämnden bereder också ärenden som rör utbildnings- och forskningsfrågor till rektor och högskolestyrelse.

Styrdokument

Styrdokumentet syftar till att beskriva Röda Korsets Högskolas övergripande organisation, ledande befattningars uppdrag och ansvarsområden samt sammansättning och uppdrag för högskolans nämnder och råd.