Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Så samverkar vi med aktörer i Sverige

Vi samarbetar med ett flertal aktörer i Sverige. Här vill vi lyfta fram några av de mest centrala.
Vi samarbetar med ett flertal aktörer i Sverige. Här vill vi lyfta fram några av de mest centrala.
Publicerad: 05 mar 2021
Lästid: ca

Svenska Röda Korset

Röda Korsets Högskola förvaltas av den ideella föreningen Svenska Röda Korset (SRK) och arbetar i enlighet med Röda Korsets grundprinciper och i överensstämmelse med den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsens uppgifter och mål.

Svenska Röda Korset tillhör internationella huvudorganisationen Röda Korset som är världens främsta katastroforganisation.

Ett exempel på samverkansprojekt med Svenska Röda Korset inom forskning och utbildning är uppbyggnaden av ett ett kunskaps- och komptenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Centret är från hösten 2020 förlagt vid Röda Korsets Högskola.

Centret arbetar för att förstärka utbildning och forskning inom omvårdnad och behandling av, samt stöd för människor utsatta för tortyr och krigsskador i Sverige och internationellt. En viktig del i kompetenscentrets arbete är att skapa relationer och samverka med myndigheter, sjukvårdsregioner och andra enheter/avdelningar inom Svenska Röda Korset och Internationella Röda Korset, samt att främja samverkan mellan experter och aktörer på området i Sverige och internationellt.

Röda Korsets Folkhögskola

Ett påbörjat samarbete och samverkan sker mellan RKH och Röda Korsets folkhögskola inom områdena utbildning och kommunikation med det omgivande samhället för marknadsföring av parternas specifika rödakors profil.

Röda Korsets ungdomsförbund

Röda Korsets ungdomsförbund är en medlemsstyrd organisation som bedriver verksamhet på plats och digitalt för barn och unga i Sverige.

Campus Flemingsberg

Exempel på samverkan som sker inom Campus Flemingsberg är Flemingsberg Science. Röda Korsets Högskola ingår i Flemingsberg Science styrelse och finns representerad i de olika fokusområden som ryms inom klustret.

Flemingsberg Science utgör ett kluster inom samverkan för utbildning, forskning och innovation i Flemingsberg. 

Högskolerådet som leds av Huddinge kommun och bedrivs tillsammans med övriga lärosäten och Sveriges förenade studentkårer (SFS), diskuterar gemensamma strategiska frågor framförallt inom utbildningsverksamheten. 

Vidare pågår samverkan med Karolinska institutet (KI), Södertörns högskola (SH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) inom campus.

Region Stockholm

Samverkan med Region Stockholm sker inom flera områden och de är en central partner för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och samverkan kring verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom högskolans utbildningar. Samverkan mellan regionen och RKH är formaliserad utifrån en organisationsstruktur.

Kommuner i Stockholm

Utöver Region Stockholm samverkar vi även med kringliggande kommuner, såsom Botkyrka, Huddinge och Södertälje gällande verksamma privata vårdgivare inom VFU och kring VIL inom högskolans utbildningar.

SUHF

Röda Korsets Högskola är medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten och högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem.

KLOSSnet

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnet är en vidareutveckling av KLOSS, Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan.

Kvalitetsnätverk

Röda Korsets Högskola ingår i tre nationella nätverk för lärosäten som har kvalitetssäkring och kvalitetsarbete på agendan.

Kvalitetsnätverk för Sveriges lärosäten med dess kvalitetssamordnare

Nätverket anordnar nationella konferenser en gång per år och värdskapet cirkulerar.

Regionalt kvalitetsnätverk för lärosäten i Stockholmsregionen

Nätverket träffas två gånger varje termin och lärosätena turas om att vara värdar för mötena. Man delar erfarenheter med varandra och diskuterar aktuella frågor. Jag kommer dock inte på något som vi kan länka till.  

Lokalt nätverk tillsammans med enskilda utbildningsanordnare Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola

Förutom erfarenhetsutbyte och dialog kring aktuella frågor pågår också utvecklingsarbete med kvalitetssäkring av lärosätenas examensarbeten på sjuksköterskeprogrammen och på specialistsjuksköterskeprogrammen med dess olika processer.  

Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (Staf) är en organisation och ett nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad. Vi profilerar Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum.

STINT

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

UHR

​​Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Röda Korsets Högskola samarbetar med UHR inom bland annat frågor som rör internationellt utbyte för studenter och medarbetare.

UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar trender och utövar juridisk tillsyn. Röda Korsets Högskola deltar bland annat i rektorsprogrammet som UKÄ tillhandahåller.

Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiskt primärvårdscentrum är en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, oberoende av driftsform. I nära samverkan med primärvård, universitet och många fler. Målet är att skapa förutsättningar för en god, jämlik och evidensbaserad primärvård.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Kontakt på Röda Korsets Högskola

Per Ekstrand
Docent, lektor, kvalitets- och samverkansstrateg

+46 (0)8 587 516 65 per.ekstrand@rkh.se

Per Ekstrand