Så samverkar vi med aktörer i Sverige

Röda Korsets Högskola samverkar med ett flertal aktörer i Sverige, här presenteras några av dessa.
Röda Korsets Högskola samverkar med ett flertal aktörer i Sverige, här presenteras några av dessa.
Publicerad: 19 okt 2023
Lästid: ca

Röda Korset

Röda Korsets Högskola samverkar med Röda Korset och Svenska Röda Korset på olika nivåer och inom olika områden. Högskolans huvudman är Stiftelsen Röda Korses Hsom förvaltas av Svenska Röda Korset. 

Campus Flemingsberg

För samverkan inom Campus Flemingsberg har det tecknats en överenskommelse mellan lärosätena på campus. Dessa lärosäten är:

  • Karolinska institutet (KI)
  • Kungl. tekniska högskola (KTH)
  • Södertörns högskola (SH)
  • Röda Korsets Högskola (RKH)
  • Stockholms Musikpedagogiska Institut (SMI)

Samarbetet syftar till att verka för gemensamma frågor för lärosätenas verksamhet på campus.

Högskolerådet som leds av Huddinge kommun och bedrivs tillsammans med övriga lärosäten och Sveriges förenade studentkårer (SFS), diskuterar gemensamma strategiska frågor framförallt inom utbildningsverksamheten. 

Vidare pågår samverkan med Karolinska institutet (KI), Södertörns högskola (SH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) inom campus.

Flemingsberg Science

Samverkan inom Campus Flemingsberg sker även i samarbete med Flemingsberg Science. Röda Korsets Högskola ingår i Flemingsberg Science styrelse. Flemingsberg Science utgör ett kluster inom samverkan för utbildning, forskning och innovation i Flemingsberg. 

Region Stockholm

Samverkan med Region Stockholm sker inom flera områden och de är en central partner för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och samverkan kring verksamhetsintegrerat lärande (VIL) inom högskolans utbildningar. Samverkan mellan regionen och RKH är formaliserad utifrån en organisationsstruktur.

Kommuner i Stockholm

Utöver Region Stockholm samverkar vi även med kringliggande kommuner, såsom Botkyrka, Huddinge och Södertälje gällande verksamma privata vårdgivare inom VFU och kring VIL inom högskolans utbildningar.

SUHF

Röda Korsets Högskola är medlem i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) som bildades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och högskolornas intressen utåt och verkar inåt i frågor där samordning behövs. 38 universitet och högskolor är medlemmar på frivillig grund.

SUHF är en arena för diskussioner och ställningstagande i högskolepolitiska frågor. Universiteten och högskolorna varierar i storlek och inriktning, vilket ger ett brett underlag för diskussioner i de många frågor som förenar dem.

KLOSSnet

I KLOSSnet samlas ansvariga för samverkan på ledningsnivå vid svenska lärosäten för att utveckla lärosätenas strategiska samverkan.

KLOSSnet är en vidareutveckling av KLOSS, Kunskap och Lärande om Strategisk Samverkan.

Kvalitetsnätverk

Röda Korsets Högskola ingår i tre nationella nätverk för lärosäten som har kvalitetssäkring och kvalitetsarbete på agendan.

Kvalitetsnätverk för Sveriges lärosäten med dess kvalitetssamordnare

Nätverket anordnar nationella konferenser en gång per år och värdskapet cirkulerar.

Regionalt kvalitetsnätverk för lärosäten i Stockholmsregionen

Nätverket träffas två gånger varje termin och lärosätena turas om att vara värdar för mötena. Man delar erfarenheter med varandra och diskuterar aktuella frågor.

Lokalt nätverk tillsammans med enskilda utbildningsanordnare Marie Cederschiöld högskola och Sophiahemmet Högskola

Förutom erfarenhetsutbyte och dialog kring aktuella frågor pågår också utvecklingsarbete med kvalitetssäkring av lärosätenas examensarbeten på sjuksköterskeprogrammen och på specialistsjuksköterskeprogrammen med dess olika processer.  

Stockholms Akademiska Forum

Stockholms Akademiska Forum (Staf) är en organisation och ett nätverk mellan 18 högskolor och Stockholms stad. Vi profilerar Stockholm som nationellt och internationellt akademiskt centrum.

STINT

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, inrättades efter beslut av regering och riksdag 1994 med ändamålet att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

STINT verkar för kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom internationalisering samt investerar i internationaliseringsprojekt föreslagna av forskare, lärare och ledning vid svenska lärosäten.

UHR

​​Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Röda Korsets Högskola samarbetar med UHR inom bland annat frågor som rör internationellt utbyte för studenter och medarbetare.

UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är en statlig myndighet som granskar kvaliteten i högre utbildning, analyserar trender och utövar juridisk tillsyn. Röda Korsets Högskola deltar bland annat i rektorsprogrammet som UKÄ tillhandahåller.

Akademiskt primärvårdscentrum

Akademiskt primärvårdscentrum är en kunskapsorganisation för primärvårdens aktörer, oberoende av driftsform. I nära samverkan med primärvård, universitet och många fler. Målet är att skapa förutsättningar för en god, jämlik och evidensbaserad primärvård.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege skapades 2008 för att vara en drivkraft i kompetensförsörjningen inom vård och omsorg. Genom att arbeta med utbildning och kompetensutveckling ska Vård- och omsorgscollege bidra till att det finns många med rätt kompetens som vill arbeta inom vård och omsorg, både nu och i framtiden.

Astrid Janzons stiftelse

Astrid Janzon föddes 1907 och var en pionjär som bidrog till att yrket som sjuksköterska gick från att vara ett lågavlönat lärlingsjobb till att handla om välutbildad sjukvårdspersonal. Astrid Janzons stiftelse grundades 2004 och varje år arrangerar stiftelsen ett symposium på temat hälsa och hälsovård i ett samarbete mellan Röda Korsets Högskola, Linköpings Universitet och Jönköping University. Stiftelsen delar också ut stipendier till Astrid Janzons minne.

Nobel Calling Stockholm

Röda Korsets Högskola medverkar i evenemanget Nobel Calling Stockholm i samarbete med Nobel Prize Museum. Nobel Calling Stockholm är en serie öppna evenemang med vetenskapsanknytning kopplade till den vecka i oktober när årets Nobelpris tillkännages.

Kontakt

Vakant
Förvaltningschef