Bild på lokal med kort skärpa

Värdegrund och likabehandling

Värdegrund och likabehandling

Värdegrund och likabehandling vid Röda Korsets Högskola.

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Värdeord, ledord och grundprinciper

Högskolans verksamhet vilar på internationella Röda Kors-rörelsens grundprinciper:

  • Humanitet
  • Opartiskhet
  • Neutralitet
  • Självständighet
  • Frivillighet
  • Enhet
  • Universalitet

Dessa principer innebär att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet.

I högskolans Strategier finns följande beskrivet:

"Genom att vi tar ansvar, är i ständigt lärande, engagerade och ödmjuka gör vi skillnad tillsammans".

Uppförandekod

Röda Korsets Högskola har tillsammans med Svenska Röda Korset (SRK), inkluderat högskolans verksamhet i SRK:s befintliga uppförandekod. I uppförandekoden ingår 12 principer om uppträdande för att bidra till att skapa tillit, förtroende och respekt. Att som rödakorsare vara medansvarig att skapa ett gott samarbetsklimat.

I uppförandekoden finns även en visselblåsarfunktion beskriven.

SRK har kortare kurser som handlar om rödakorskunskap, grundprinciperna och uppförandekoden.

Jämställdhet

Röda Korsets Högskola verkar för att vara ett lärosäte fritt från diskriminering och trakasserier genom att uppmuntra till en inkluderande och respektfull arbetsplats för personal och studenter.

Policyn och handlingsplan för jämställdhet och jämlikhet vid Röda Korsets Högskola omfattar personal och studenter och utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) vars syfte är att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.” Lag (2014:958).

Policyn och handlingsplanen är en del i högskolans strategiska kvalitetssäkring/kvalitetsarbete och det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på:

Vision och värdegrund

Röda Korsets sju universella grundprinciper om humanitet, opartiskhet, neutralitet, självständighet, frivillighet, enhet och universalitet, samt högskolans övertygelse om det egna ansvaret för att varje dag leva upp till våra värderingar: respekt, tillit och samarbete finns med som en grund till policyn.

Som beskrivet i Röda Korsets Högskolas Policy för kvalitetssäkring, arbetar högskolan utifrån ” arbetet med jämställdhet- och jämlikhet ingår som en central del i verksamhetens kvalitetsarbete.” (Policy för kvalitetssäkring vid RKH, dnr 98/2021-11-17).

Ett framgångsrikt arbete med jämställdhet och jämlikhet görs genom att öka medvetenhet, kunskap och engagemang bland personal och studenter. 

Ansvar, organisation och uppföljning

Rektor har yttersta ansvaret för att arbetet med jämställdhet och jämlikhet bedrivs på ett aktivt sätt. HR-chef har till uppgift att hålla samman arbetet och studievägledaren är länken gentemot studenterna.

Det dagliga arbetets ansvar vilar på rektor, förvaltningschef respektive prefekt som skapar förutsättningarna för att uppnå en jämställd- och jämlik arbets- och studiemiljö.

Varje medarbetare och student har ett eget ansvar för att i det dagliga mötet behandla varandra med respekt och tillit samt att vara inkluderade och förebygga diskriminering.

Övergripande mål för jämställdhets- och jämlikhetsarbete

RKH:s övergripande mål är att ta tillvara resurser i form av våra olikheter, bakgrund och kompetens och verka för att ingen diskriminering förekommer hos studenterna, i anställningsförhållanden, löner, karriärvägar.

Arbetsmiljö- och likabehandlingsråd

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådets uppdrag är att stödja planering och genomförande av olika aktiviteter, processer och uppföljningar avseende arbetsmiljö- och likabehandlingsfrågor.

De grundläggande reglerna om hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete där respektive chef har ett fördelat arbetsmiljöansvar.

Rådet ska bland annat också genomföra gemensamma utbildnings- ochinformationsinsatser i frågor som rörkränkande särbehandling, uppförandekod, visselblåsarfunktion, ergonomi/fysisk arbetsmiljö, enkätundersökningars utformning ochresultat.

Rådet kan även behandla övergripande frågeställningar som inkommit från studentereller medarbetare, där förslag tas fram på åtgärder, samt frågor rörande tillgänglighet till digitala verktyg.

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådets ordförande rapporterar till rektor samt prefekt och förvaltningschef som kan ge rådet olika uppdrag och förslag på aktiviteter.

Arbetsmiljö- och likabehandlingsrådet består av HR-chef som är sammankallande samt ordförande, skyddsombud från ST och SULF, studierektor, kvalitets- och samverkansstrateg och studentrepresentant. Studentrepresentanten utses av studentkåren. Rådet sammanträder två gånger per termin.

Anmäla en avvikelse

Läs mer om Röda Korsets Högskola