Anställning

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

Introduktion

När en medarbetare påbörjar sin anställning finns ett framtaget introduktionsprogram. Inför varje nyanställning utses en mentor som finns till som stöd och bollplank under medarbetarens första tid. Uppdraget som mentor är viktigt för att medarbetaren ska känna sig välkommen och komma in i sina nya arbetsuppgifter och rutiner.

Vid Röda Korsets Högskola tillämpas en inledande provanställning inför en tillsvidareanställning.

Som medarbetare har du ett eget ansvar hålla dig uppdaterad om de rutiner och anställningsförhållanden som råder. 

Anställningsvillkor

Som anställd vid högskolan har du både rättigheter och skyldigheter. Dessa regleras i lagar och förordningar liksom i kollektivavtalet mellan Arbetsgivaralliansen och de fackliga företrädarna i Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd, Vision samt Akademikerförbunden.

Det finns även delar som är reglerade i lokala avtal och styrdokument. Har du frågor? Välkommen att kontakta HR.

Inom högskolan tillämpar vi Samverkansavtalet som syftar till en bättre verksamhet, trivsel och utveckling genom ökat medinflytande. Avtalet gäller alla oavsett som man är organiserad eller inte.

Vid tillsättning av lärarpersonal vid högskolan följs beslutad ”Anställningsordning för lärare”.

För meritering följer med anställningsordningen en så kallad ”Meritförteckning inför anställning” liksom ”Regler för docentur” för de som vill ansöka om en högre befattning vid lärosätet.

Personuppgifter

I samband med din anställning har du godkänt att högskolan behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att högskolan som arbetsgivare skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig, samt de krav som ställs på högskolan i egenskap av arbetsgivare utifrån lagar och avtal.

Det kan exempelvis handla om personuppgifter som är nödvändiga för att kunna betala ut lön, ombesörja att du i framtiden får pension, användas i samband med lönerevision, för kompetensutveckling och liknande.

I vår ”Policy om personuppgiftsbehandling” utifrån GDPR kan du läsa mer om vad det innebär.

Flex HRM – vårt lönesystem

Vårt lönesystem heter Flex HRM och företaget som administrerar våra löner heter ASPIA. Senast den sista i varje månad ska du tidsrapportera för den månad som har varit.

Bisyssla

Alla anställda vid högskolan är skyldiga att årligen, dock senast den 31 augusti, fylla i blanketten ”Redovisning av aktuella bisysslor för anställda vid Röda Korsets Högskola” och lämna den till ansvarig chef. Blanketten inleder med information om vad som avses med bisyssla. När en förändring sker ska medarbetaren till sin chef lämna in en ny blankett med uppdaterade uppgifter. Underlag om bisysslor sparas vid HR-enheten i respektive personakt.

Förbud mot husdjur

Vid Röda Korsets Högskola råder ett allmänt förbud mot husdjur med hänsyn till eventuella allergier.