ADHD, känslor och sexuella beteenden

Hur ADHD påverkar känslor och sexuella beteenden hos unga kvinnor – ökad kunskap och förståelse inom vården behövs visar studie.
Hur ADHD påverkar känslor och sexuella beteenden hos unga kvinnor – ökad kunskap och förståelse inom vården behövs visar studie.
Publicerad: 13 sep 2022
Lästid: ca

Unga utforskar sin sexualitet med andra och sig själva. Positiva sexuella upplevelser i ung ålder påverkar det sexuella beteendet och välbefinnandet framåt i livet. När det gäller unga kvinnor med ADHD har de ofta ett mer riskfyllt sexuellt beteende. Mer kunskap och förståelse för hur ADHD påverkar känslor och sexuella beteenden hos unga kvinnor behövs för att vårdpersonal ska kunna främja sexuell och reproduktiv hälsa bland unga kvinnor med ADHD visar ny studie.

Riskerar att påverka sexuella upplevelser och sexuell och reproduktiv hälsa

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) är ett tillstånd som kännetecknas av symtom på ouppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet. Kvinnor med ADHD uppvisar högre frekvens av ångestsyndrom och depression samt självskadebeteenden jämfört med män med ADHD och kvinnor utan diagnos. För unga kvinnor med ADHD kan svårigheter med social interaktion, självreglering och den mentala hälsan riskera att påverka sexuella upplevelser och sexuell och reproduktiv hälsa negativt.

– Sexuella riskbeteenden och svårigheter med romantiska relationer kan resultera i högre risk för oplanerad graviditet, sexuellt överförbara sjukdomar, sexuell utsatthet och lägre välbefinnande. Det finns ett behov för vårdpersonal att bättre förstå sexuella beteenden hos kvinnor med ADHD och konsekvenserna av relationssvårigheter för att de ska kunna arbeta med att främja sexuell och reproduktiv hälsa. Vår studie syftar till att identifiera och beskriva självupplevd sexuell och reproduktiv hälsa hos unga kvinnor med ADHD, förklarar Inger Wallin Lundell, lektor vid Röda Korsets Högskola och en av de ansvariga forskarna för studien.

Fokusgruppsintervjuer med kvinnor med ADHD-diagnos i åldrarna15–29 år

Studien har genomförts genom individuella och fokusgruppsintervjuer med kvinnor med ADHD-diagnos i åldrarna15–29 år. En acceptans att vara annorlunda och att känna sig sexuellt trygg är teman som identifieras i studien.

– Studien visar att kvinnorna känner att de är annorlunda då de bryter mot normer för sexuellt beteende, har svårt med romantiska relationer och att till exempel koncentrera sig under sex. De uttrycker en önskan om att inte bli dömda för sitt beteende utan de har ett behov av att bli förstådda och accepterade som de är, förklarar Inger Wallin Lundell.

Ökad självkännedom hjälper att identifiera stödbehov och utveckla strategier

Ökad självkännedom bland kvinnorna kan hjälpa dem identifiera stödbehov och utveckla strategier som kan förbättra det sexuella livet visar studien. Att känna sig sexuellt trygg innebär att känna sig bekväm med sin egen sexualitet och att ha kontroll över den sexuella situationen. Låg självkänsla och en negativ självbild, vilket kan vara en konsekvens av att leva med ADHD, kan äventyra kommunikationen i sexuella situationer och öka rädslan för att bli avvisad. Vidare kan en felaktig bedömning av sexuella partners och situationer bidra till sexuell utsatthet.

– Denna studie ger kunskap om hur ADHD påverkar känslor och sexuella beteenden hos unga kvinnor och visar på ett stort behov av förståelse och acceptans hos den nära omgivningen och partners. Det kan vara viktigt att involvera partnern i rådgivningen och att arbeta med ökad självkännedom hos kvinnorna. En tidig diagnos är viktig för att förhindra sekundära följder av ADHD och det finns ett behov av att ställa frågor om sexuell utsatthet i professionella miljöer. Vårdpersonal måste öka sin kunskap för att kunna möta de unga kvinnorna med rätt vård och stöd, säger Inger Wallin Lundell.

Studien har genomförts i samarbete mellan Hälsovetenskapliga institutionen vid Röda Korsets Högskola och Institutionen för hälsa, medicin och vård vid Linköpings universitet.

Mer information

Kontakt