Sjuksköterska som förbereder nål

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU

I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL) varav verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är en del. Det här behöver du veta.

Om verksamhetsintegrerat lärande

När du studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska omfattas utbildningen av verksamhetsintegrerat lärande med träning av praktiska färdigheter samt klinisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Undervisningen bedrivs utifrån studentaktiverande lärande där teoretiska praktiska moment integreras.

VFU är en viktig del av sjuksköterskeutbildningen där teori och praktik möts på klinik. Här kan du läsa mer om VFU.

Syfte med VFU

På VFU ska du som student tillägna dig och tillämpa det du har lärt dig. Syftet med VFU är att du ska:

  • tillägna dig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter,
  • utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt,
    kunna tillämpa ett evidensbaserat arbetssätt,
  • vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet.

Det studenten läser i kurserna omsätts i praktik under VFU, och värdefulla erfarenheter kan relateras till innehållet i studentens teoretiska kurser och skapa en helhet. På VFU ges studenten möjlighet att utveckla kunskaper och kompetenser som avser hela sjuksköterskeyrket.

Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

Handledning säkerställer kvalitet under den verksamhetsförlagda utbildningen. Även peerlearning där studenter arbetar i par i s.k. kamratlärande ingår också. Handledning där bara en student handleds av en handledare förekommer också.

Vad ingår i VFU?

Utbildningens VFU består av omvårdnad förlagd inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård, pediatrisk vård,  gynekologisk vård, obstetrisk vård, akutsjukvård, primärvård och geriatrisk vård.

Röda Korsets Högskola har verksamhetsförlagd utbildning inom Region Stockholm och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). De flesta VFU-platserna är förlagda på Karolinska Universitetssjukhuset.

I den verksamhetsförlagda utbildningen har du som student handledning från verksamhetens personal i faktiska vårdsituationer för att säkerställa olika kursers måluppfyllelse.

Riktlinjer för VFU

I riktlinjerna finns bland annat information om omfattning och tid, närvaro och frånvaro och bedömning.

EU-direktiv

EU-direktivet om 11 timmars dygnsvila gäller inte för studenter utan högskolans VFU-avtal med Region Stockholm ska följas av studenter på VFU.

Allt du behöver veta om VFU

Frågor? Kontakta VFU-platssamordnarna

Mer information