Peer learning som handledningsmodell

Peer learning innebär att studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Detta kan även ske i interaktion med andra professioner.
Peer learning innebär att studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Detta kan även ske i interaktion med andra professioner.
Publicerad: 07 mar 2021
Lästid: ca

Studentenhet med peer learning bidrar till att:

  • Studenterna ansvarar för sitt eget lärande.
  • Studenterna problematiserar och reflekterar kring olika lärsituationer.
  • Studenterna aktivt söker kunskap.

Samverkan, stöd, kritiskt tänkande och återkoppling samt reflektion

Nyckelorden för peer learning är samverkan, stöd, kritiskt tänkande och återkoppling samt reflektion. Eftersom peer learning även betonar kommunikativ kompetens tränas studenterna att formulera egna ställningstaganden, uttrycka samt bemöta olika problem. Detta leder till att studenternas lärande och självständighet utvecklas.

Patienten är utgångspunkten för studenternas lärande. Studenterna arbetar i par och uppmuntras att använda varandra som resurser för att utvecklas i sin kommande profession, både teoretisk och praktisk. Studenten/studentparet tar delansvar för ett begränsat antal utvalda patienter som de följer under vårdtiden. Studentparet samverkar med andra professioner för att träna på problemlösning vid olika patientsituationer.

Till följd av denna metod utvecklar studenten/studentparet en helhetssyn på patientens behov av vård och medicinsk behandling. På detta sätt främjas personcentrerad vård, som eftersträvar att synliggöra hela patientens andliga, sociala, psykiska och fysiska behov.

Genomförande

Modellen utgår från att ett handledarteam handleder studenterna.

  • AKA/Studentansvarig har samordningsansvar för handledningen.
  • AKA/Studentansvarig är kontaktperson för studenter och lärosäte.
  • AKA/Studentansvarig ansvarar för att inhämta underlag från handledarteamet inför mitt- och slutbedömning.

Studentparet handleds i det dagliga arbetet av en handledare. Daglig handledare är den person som respektive dag är ansvarig för de patienter som studenterna vårdar. Handledaren ingår i ett handledarteam bestående av 4–6 handledare.

Totalt fyra studenten schemaläggs på dags- och kvällspass vid studentenheten. Vården organiseras, planeras och genomförs under handledning i samförstånd med patienten.

Loggbok, daglig återkoppling och reflektion kring lärandemål är en viktig del av handledarmodellen. Studenterna och handledarna ställer sig kontinuerligt frågan vad som fungerar bra i relation till kursmålen och vad som kan vidareutvecklas i det egna handlandet. Tydliga kursmål är viktiga. Loggboken fylls i dagligen och är ett underlag för att sammanställa läranderesultat.

Mer information

Kontakt

Mina studier

Läs mer
Studenter på Röda Korsets Högskola

Stöd och service

Läs mer

Genvägar för studenter

Läs mer