Examensarbete i omvårdnad

Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad.
Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett examensarbete inom huvudområdet omvårdnad.

Omvårdnadsämnet spänner över ett brett fält och omvårdnadsvetenskapens kärna innehåller frågeställningar som berör mötet mellan patient och vårdare. Kursen kan leda fram till en magisterexamen i omvårdnad.

Centrala begrepp inom omvårdnad

Centrala begrepp inom omvårdnad är människa, hälsa, miljö/omgivning, och omvårdnadsrelationer/-aktiviteter.

Ämnet omvårdnad innehåller kunskaper om hur människor, till och från under livet, tar hand om, stödjer resurser och hjälper människor att hantera problem relaterat till hälsa och ohälsa. Ämnet bidrar även till kunskapsutveckling inom den allt mer avancerade teknikens närvaro i vård och omvårdnad, som en del av en globaliserad värld.

Särskild tonvikt läggs på:

  • sårbarhet vid och i transitioner relaterade levnadsförhållanden och hälsotillstånd
  • möjligheter och begränsningar vid hälsa/ohälsa
  • olika miljöers och omgivningars relevans för främjande av hälsa
  • relationer och aktiviteter som understödjer hälsa och förebygger ohälsa
  • lidande och lindring av lidande

Kursupplägg

Kursen är upplagd som ett självständigt arbete med stöd av handledare. Under kursen följs forskningsprocessens olika delar och kursen avslutas med ett respondent/opponeringstillfälle, detta tillfälle utgör kursens examinationstillfälle.

Kursperiod: 20230116-20230604

Behörighet och urval

Kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande samt vetenskaplig metod, 7,5 hp på avancerad nivå. Dessutomkrävs Engelska B motsvarande 550 TOEFL poäng (Test of English as a Foreign Language).

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer urval att göras med hjälp av lottning. 

Ansökan 

Sök via Antagning: www.antagning.se.

Kontakt

Maria Jirwe
Maria Jirwe
Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 40 maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe