Fortsatt fokus på global profil framåt

Röda Korsets Högskola arbetar i linje med Röda Korset med målet att våra studenter och utbildade sjuksköterskor ska förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar. Läs rektors blogg.
Röda Korsets Högskola arbetar i linje med Röda Korset med målet att våra studenter och utbildade sjuksköterskor ska förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar. Läs rektors blogg.
Publicerad: 30 mar 2021
Lästid: ca

Röda Korsets Högskola arbetar i linje med Röda Korset med målet att våra studenter och utbildade sjuksköterskor ska förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar. Efter utbildningen besitter våra sjuksköterskor fördjupade kunskaper om arbetet med att förebygga och hantera katastrofer och om arbetet med internationella hälsoprogram. De har en specifik kompetens om utsatta människor, både i Sverige och i världen. Många som väljer att studera vid Röda Korsets Högskola gör det för den unika globala profilen med möjlighet till internationella utbyten.

Med detta i åtanke är det väldigt tråkigt att återigen behöva fatta beslutet att ställa in alla högskolans internationella utbyten för både studenter och medarbetare under höstterminen 2021.  Det är tråkigt, många blir besvikna, men beslutet är ett sätt att ta ansvar. I den rådande pandemin, med mutationer, osäkerhet om vaccintillgång, olika incidensbild över världen och olika sätt att hantera smittspridningen innebär internationella utbyten för många risker. Risk för att våra studenter kan bli försenade i sin utbildning, risk för att vi inte ska kunna ta om hand inresande och risk för att bidra till en ökad smittspridning. Vi kan inte påverka detta rådande, beklagliga läge.

Men, vi kan lyfta blicken och se framåt. Under detta år arbetar hela högskolan intensivt med att utarbeta nya övergripande mål och strategier för de kommande fem åren. Omvärldsanalys blandas med drömmar och realistiska mål och kommer så småningom att leda till en tydlig övergripande målbild. I denna målbild ingår en ytterligare förstärkning och satsning på internationalisering. Det sker i samstämmighet med vår profil och önskan om att fördjupa vårt samarbete ytterligare med Svenska Röda Korset och med den internationella Rödakorskommittéen, ICRC. Vi tar nya tag och gör flera nya satsningar. Högskolan planerar att söka pengar för att vidareutveckla våra internationella samarbeten och utbyten, både för studenter och medarbetare, bland annat genom EU:s program Erasmus+. Fördjupade samarbeten med andra Rödakorslärosäten i världen, bland annat i Spanien, Frankrike och Japan pågår också.

Det internationella perspektivet ska genomsyra hela högskolans verksamhet. Det handlar inte endast om utbyten utan också om att integrera globala perspektiv i alla delar. En Rödakorssjuksköterska ska kännetecknas av en kompetens som är framgångsrik både vid internationellt i arbete utomlands och för att arbeta i Sveriges mångfald i vår närmiljö. Våra studenter bidrar också till en mycket värdefull palett av kompetens till vården. En palett av kompetenta Rödakorssjuksköterskor med en unik global profil.

Susanne Georgsson, rektor

Foto: Svenska Röda Korsets mediabank