Ledningsrådet om de nya strategierna

Röda Korsets Högskola har nya strategier från 1 januari 2022. Här presenterar högskolans ledningsråd de frågor som de särskilt vill lyfta i de nya strategierna.
Röda Korsets Högskola har nya strategier från 1 januari 2022. Här presenterar högskolans ledningsråd de frågor som de särskilt vill lyfta i de nya strategierna.
Publicerad: 27 jan 2022
Lästid: ca

Susanne Georgsson, rektor

Vad vill du lyfta som särskilt viktigt i högskolans nya strategier?

Under arbetet med våra nya strategier var det viktigt att de skulle bli lättillgängliga, synliga och begripliga för alla, för våra studenter, medarbetare och samverkanspartners. Det vill jag arbeta vidare med. De ska fungera som en stabil stomme att utgå ifrån vid verksamhetsplaneringen för varje år, de ska vara grunden till ett systematiskt arbete med planering, genomförande och uppföljning av verksamhetens olika delar och dess helhet. Vi ska arbeta tillsammans för att nå våra mål och det ska vara tydligt för alla vad var och en ska bidra med och vart högskolan är på väg. Särskilt viktigt är det också att vi arbetar med vår forskningsinriktning, att lyfta och stärka den vetenskapliga spetskompetensen som finns här.

Jag vill också värna om vår arbetsmiljö här på högskolan för alla våra medarbetare och för våra studenter. Att trivas och känna arbetsglädje i ett öppet klimat är en förutsättning för att vi ska kunna nå våra mål. Vår unika profil, kopplingen till Svenska Röda Korset och det globala perspektivet med människan i centrum, är kronan på verket i alla delar.

Vad ser du fram emot att få arbeta med under den kommande strategiperioden 2022–2026?

Jag ser fram emot att utvecklingen av våra utbildningsprogram ska ske i samklang med den utveckling som vi ser i vården och i samhället. Framtidens hälso- och sjukvård kommer att baseras i mycket större utsträckning på primärvård och vård i hemmet. Samtidigt kommer den högspecialiserade vården att utvecklas på sjukhusen och den avancerade tekniken kommer att finnas både i hemmen och på sjukhusen. Dessa förändringar ställer andra krav på våra sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Det är vår skyldighet att se till att genom våra utbildningar förbereda studenterna på allra bästa sätt inför sitt yrkesliv inom olika verksamheter. Vi ska satsa på pedagogisk utveckling som bygger på lärarnas kompetens i tät dialog med våra studenter.

Jag ser också fram emot att vår profil ytterligare tydliggörs och att de internationella perspektiven kommer in som en naturlig del genom alla utbildningar. Det ska ske oavsett om studenterna väljer att åka på utbyten, som jag önskar ska kunna ske i större utsträckning, men också här hemma där vi har en miljö med alla förutsättningar för att få internationella erfarenheter på olika sätt.

Birgitta Bisholt, prefekt

Vad vill du lyfta som särskilt viktigt i högskolans nya strategier? Vad ser du fram emot att få arbeta med under den kommande strategiperioden 2022–2026?

Röda Korsets Högskola ska fortsatt bedriva sjuksköterske- och specialistutbildning med hög kvalitet, för att garantera att studenterna är väl rustade för att möta en föränderlig hälso- och sjukvård i dag och i framtiden, både nationellt och internationellt. Det är angeläget i det kontinuerliga arbetet med högskolans utbildningar och forskning, att stärka den globala profilen med humanitära perspektivet för att den ska bli tydlig för studenter, medarbetare liksom för samhället i övrigt. Detta är ett långsiktigt arbete liksom att utbildningarna ska möta hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan i framtiden.

Studenterna behöver vara väl rustade med relevant kompetens för en alltmer avancerad vård, att möta sårbara människor med olika bakgrunder i utsatta livssituationer, att möta en åldrande befolkning med kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov, en ökad digitalisering och vårdteknisk utveckling. Förändringstempot inom hälso- och sjukvården är högt och för att förbereda studenterna inför de utmaningar de kommer ställas inför i sin professionella yrkesutövning behöver utbildningen i förändringsorienterat ledarskap stärkas. Studenterna utvecklar sin professionella kliniska kompetens med hjälp av kvalificerad handledning i klinisk verksamhet.

För att hålla en hög kvalitet inom den kliniska utbildningen behöver samverkan mellan högskolan och verksamheterna öka och vara långsiktig.

Jag ser det särskilt viktigt att få arbeta med att stärka den globala profilen, för att den ska särskilt utmärka riktningen för högskolans utbildningar och forskningen. Dessutom, att arbeta för att sjuksköterske- och specialistutbildning vid högskolan håller en hög kvalitet och utvecklas och förnyas för att motsvara hälso- och sjukvårdens behov, krav och efterfrågan. För detta krävs att lärarna ges möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och att arbeta för att högskolan har en god lärarförsörjning.

Louise Beskow, förvaltningschef

Vad vill du lyfta som särskilt viktigt i högskolans nya strategier?

Att vi har dem! Många av oss som arbetar på högskolan arbetar mycket operativt med den dagliga verksamheten. Vi undervisar, examinerar, administrerar och möter våra studenter i olika situationer. Men för att verksamheten ska utvecklas på sikt behövs också en strategisk kompass som ger alla medarbetare en gemensam bild av den väg vi har framför oss.

Som förvaltningschef har jag ett övergripande ansvar för många av våra administrativa processer och det är därför viktigt med en tydlig planerings- och uppföljningsprocess där de olika delarna hänger ihop – från övergripande målsättningar till årliga mål och aktiviteter och en kontinuerlig uppföljning av dessa. De nya strategierna kommer att kunna hjälpa oss att styra och planera vår verksamhet och vägleda oss i olika val och prioriteringar som vi ställs inför.

Som särskilt viktigt för att lyckas i de utmaningar vi möter skulle jag vilja lyfta vikten av en öppen intern kommunikation och en god samverkan mellan kärnverksamhet och verksamhetsstöd.

Vi har haft som ambition att strategierna ska uppfattas som lätta att förstå och ta till sig både för oss själva, våra studenter och andra aktörer. Jag är själv övertygad om att det är en förutsättning för att vi ska lyckas leva upp till dem.

Vad ser du fram emot att få arbeta med under den kommande strategiperioden 2022–2026?

Jag ser fram emot att vi har en styrnings- och uppföljningsprocess som fungerar året runt. Där roller och ansvar är tydliga, där styrning och uppföljning går hand i hand och där vi har ett kontinuerligt lärande.

Vi vet att många av de studenter som söker till oss gör det pga vår globala profil och möjligheten till internationella utbyten. Jag ser därför fram emot att vi ska fortsätta utveckla vårt internationaliseringsarbete, både genom att etablera nya samarbeten och genom att bygga vidare på relationer med de partnerlärosäten vi har i dag. Men också genom att arbeta mera med internationalisering på hemmaplan så att alla studenter ska få internationella och globala perspektiv i sin utbildning.

Jag ser fram emot att fortsätta att arbeta med att utveckla alla våra processer inom till exempel kvalitet, ekonomi, utbildningsadministration, IT, intern och extern kommunikation och arbetsmiljö. Helt enkelt för att leva upp till det som det står i våra strategier: Röda Korsets Högskola ska vara en kvalitetsdriven organisation som ständigt utvecklas. 

Maria Jirwe, ordförande i Utbildnings- och forskningsnämnden

Vad vill du lyfta som särskilt viktigt i högskolans nya strategier?

För forskningens del finns det tre viktiga områden som jag vill lyfta från de nya strategierna. Dels har vi den nya forskningsinriktningen ” ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv” vi har tagit fram och som jag ser som navet för våra medarbetare och för den forskning vi bedriver vid högskolan. Jag vill också lyfta det arbete vi har framför oss med högskolans forskningsmiljö, som är så viktig, och jag hoppas att vi alla ska arbeta för att skapa en kreativ forskningsmiljö. Att forska är ett teamarbete och för att skapa ett bra team måste vi alla hjälpas åt. Slutligen så vill jag lyfta den del i strategierna som rör en forskarutbildning. Eftersom högskolan idag inte har någon egen forskarutbildning, så blir det viktigt för oss att identifiera och formalisera samarbeten med andra högskolor och universitet. Vi behöver skapa samarbeten som möjliggör för våra medarbetare att kompetensutveckla sig genom att exempelvis vara huvudhandledare för sina doktorander vilket ofta inte är möjligt idag när doktoranderna är antagna vid andra lärosäten.

Vad ser du fram emot att få arbeta med under den kommande strategiperioden 2022–2026?

Jag ser fram emot arbetet med vår nya forskningsinriktning ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv” vid högskolan. En viktig pusselbit i strategiarbetet var att se över hur vi under de närmaste åren kan samla oss kring vår forskning. Efter diskussion med våra medarbetare valde vi att samla vår forskning i en gemensam inkluderande forskningsinriktning som alla kan känna sig delaktiga i. Min förhoppning med den nya forskningsinriktningen, och det jag ser fram emot, är att tillsammans med medarbetarna arbeta med att forma och utveckla forskningsinriktningen ”. Att vi lättare ska kunna ”hitta” varandra och genom detta, kunna skapa och forma nya forskningssamarbeten. Vi som bedriver forskning vid högskolan har både en bred kompetens och en spetskompetens och jag ser fram emot att vi tillsammans, ska skapa en kreativ och välkomnande forskningsmiljö i den nya forskningsinriktningen. Jag ser också fram mot arbetet med att identifiera och skapa formella samarbeten med andra högskolor/universitet när det gäller forskarutbildning. Då vi inte har examensrätt för forskarutbildning vid högskolan ser jag det som extra viktigt att arbeta med att formalisera samarbeten för att därigenom underlätta för våra medarbetare att kompetensutveckla sig, om det är genomgå en forskarutbildning, undervisa inom en forskarutbildning, eller vara huvudhandledare för en doktorand vilket ofta inte är möjligt när doktorander är registrerade vid andra lärosäten.