Bemöta och identifiera våld mot kvinnor och i nära relationer

”Våga fråga och agera!”-modellen hjälper sjuksköterskestudenter bemöta och identifiera våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
”Våga fråga och agera!”-modellen hjälper sjuksköterskestudenter bemöta och identifiera våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Publicerad: 05 apr 2024
Lästid: ca

Sjuksköterskors roll när det gäller att identifiera och bemöta våld mot kvinnor och våld i nära relationer är central. På grund av ämnets känsliga natur och olika hinder har beredskapen för att kunna utbilda sjuksköterskor om ämnet varit låg, något som införandet av ett nationellt kvalitativt lärandemål försökt motverka. I en ny studie undersöks hur detta lärandemål nås i sjuksköterskeutbildningen på grundnivå vid Röda Korsets Högskola efter att modellen ”Våga fråga och agera!” har implementerats.

En utmaning att identifiera utsatta patienter som söker vård

Personer som faller offer för våld mot kvinnor och våld i nära relationer söker ofta vård i en högre utsträckning än en person som inte är inom riskzonen för det, men tyvärr är det sällan denna typ av våld identifieras som den underliggande orsaken.

– Våld mot kvinnor och våld i nära är ett folkhälsoproblem med diverse konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Ämnet är dessutom tabubelagt och det finns olika hinder för att upptäcka och identifiera problematiken, inklusive en rädsla hos många offer kring att söka hjälp, säger Leah Okenwa Emegwa, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Sjuksköterskors roll central, men försvåras av flera faktorer

Sjuksköterskors roll i fall av våld mot kvinnor och i nära relationer har sedan länge vara etablerad, inte minst då sjuksköterskor ofta är offrens första eller enda kontakt med vården men en rad omständigheter försvårar deras arbete.

– Förutom att patienter som söker vård relaterat till våld av detta slag inte ofta öppet pratar om vad som har hänt på grund av bland annat rädsla gentemot förövaren, så finns det även aspekter inom sjukvården som gör arbetet svårare. Ofta ser vi hur tidsbrist och en brist på träning i att kunna identifiera våldet påverkar arbetet negativt. Det finns inte heller tydliga riktlinjer eller tillvägagångssätt som skulle underlätta arbetet för sjuksköterskorna, berättar Stéphanie Paillard-Borg, docent vid Röda Korsets Högskola.

Viktigt att implementera ämnet regelbundet i utbildningen

I studien presenteras modellen ”Våga Fråga och Agera” (Dare to Ask and Act) som kan användas för att underlätta för sjuksköterskor att möta och identifiera våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

– Modellen beskriver en detaljerad steg-för-steg-progression av fakta och siffror, könsnormers roll samt nycklar till att identifiera tecken på övergrepp och därmed även förbättra förmågan att just våga fråga och agera, förklarar Inger Wallin-Lundell, lektor vid Röda Korsets Högskola.

Att implementera ämnet inom grundprogrammet för sjuksköterskor menar forskarna är något som både bör och kan göras utan att störa utbildningen andra delar.

– Genom att implementera ämnet i olika områden av sjuksköterskeutbildningen blir det något som studenterna återkommande lär sig mer om. Förutom att kunskapen kring ämnet ökar kan även en regelbunden diskussion och implementeringen av ämnet i utbildningens olika delar minska stigmat som sjuksköterskor kan uppleva när det kommer till att hantera personer som har blivit utsatta för våld i hemmet eller våld mot kvinnor, säger Gabriella Ahlenius, adjunkt vid Röda Korsets Högskola.

Mer information

Läs studien i sin helhet:

Kontakt