Kvinnors erfarenheter av traumavård för flyktingar

I en kvalitativ studie har forskare och kliniskt verksamma undersökt hur kvinnor upplever sin situation och stödet de fått efter att de anlänt till Sverige som flykting.
I en kvalitativ studie har forskare och kliniskt verksamma undersökt hur kvinnor upplever sin situation och stödet de fått efter att de anlänt till Sverige som flykting.
Publicerad: 12 apr 2024
Lästid: ca

En ny studie har publicerats i vetenskapliga tidskriften Heliyon. Studien undersökte kvinnors upplevelser av att ha behandlats på center som erbjuder traumavård för flyktingar. I den kvalitativa studien intervjuades tidigare patienter om deras erfarenheter och perspektiv hur vården kan utvecklas för att bättre motsvara behoven som finns bland kvinnor.

Studien är en del av projektet Mitt Hjärtas Syster vid Kompetenscentret för tortyr- och krigsskaderehabilitering, Röda Korsets Högskola. Den är genomförd av Linda Jolof och Patricia Rocca vid Röda Korsets behandlingscenter tillsammans med Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets Högskola. 

Utforskning av kvinnors upplevelser
Totalt intervjuades elva kvinnor som hade avslutat behandling vid multidisciplinära center i Sverige. Under intervjuerna ställdes öppna frågor om deras hälsa, behandling, hur behandlingen påverkat deras hälsa och hur vården kan motsvara kvinnors behov. Deltagarna rekryterades genom konsekutivt urval och intervjuerna analyserades med systematisk textkondensering där kliniskt verksamma samarbetade med forskare.

- Eftersom det fortfarande är relativt lite publicerad forskning om behandling för kvinnor, i synnerhet i en nordisk kontext, så behövs sådana här utforskande studier. Det ger en djup inblick i den verklighet som kvinnor befinner sig i och kan generera en förståelse för hur vården kan utvecklas. Kvinnorna som deltog i studien delade med sig av många värdefulla erfarenheter och perspektiv. Vi hoppas att resultaten kan bidra till att skapa förutsättningar att erbjuda en än mer jämlik vård som motsvarar kvinnors specifika behov, säger Tommy Carlsson.

Kvinnorna berättade om de mentala och fysiska utmaningar de stod inför, i en komplex psykosocial situation. De beskrev att de konfronterats av ett mångbottnat förtryck och diskriminering som de mött i samhället. Studien identifierade olika strukturella och individuella barriärer som hindrade tillgången till adekvat vård. Det handlade bland annat om svårigheter att ta sig till behandling när det finns ett ansvar att ta hand om familjen och att kvinnor som exponeras för våld i hemmet inte alltid lyckas nå fram till stödet. Deltagare uppmärksammade att mer information och kunskap om det stöd som finns tillgängligt behöver tydligare spridas till kvinnor och andra verksamheter inom hälso- och sjukvården.

- Vad som blev tydligt när vi intervjuade kvinnorna var hur svårt det kan vara för dem att få tillgång till adekvat vård och stöd. Det är därför viktigt med en bred samverkan mellan vårdaktörer och myndigheter som möter kvinnorna, säger Linda Jolof, leg. psykolog vid RKC Malmö.

Flertalet av de kvinnor som deltog i studien berättade om olika fördelar som behandlingen resulterade i. De beskrev också vården som mycket stödjande och medkännande. Även om fördelarna var många ansågs behandlingen vara krävande, där det behövdes betydande beslutsamhet och energi för att fullfölja behandlingen. Deltagarna föreslog att kamratstöd kunde förstärka stödet ytterligare. Trots att behandlingen upplevdes som krävande, har den sammantaget sett potential att lindra symtom och minska lidande.

- De kvinnor som vi intervjuade uttryckte bland annat önskan om att ses tillsammans med andra kvinnor för att få möjlighet att diskutera sina rättigheter, dela med sig av sina erfarenheter och utbyta stöd. Vi vill med bas i detta utforska hur peer support och/eller stödgrupper för kvinnor kan förbättra deras hälsa och motståndskraft, säger Patricia Rocca, leg. fysioterapeut på RKC Malmö.

Här kan du läsa hela artikeln som är publicerad i Heliyon

Kontakt

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Frida Johansson Metso
Frida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

+46 (0)8-587 516 82 + 46 (0)72-519 36 39 frida.johansson.metso@rkh.se

Frida Johansson Metso