Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+

Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+ visar studie från forskningsprojektet En tryggare framtid.
Utmaningar kring utbildning om flyktingar och HBTQ+ visar studie från forskningsprojektet En tryggare framtid.
Publicerad: 04 aug 2023
Lästid: ca

I en värld där miljontals människor befinner sig på flykt tvingas tyvärr många söka skydd i annat land på grund av förföljelse och fara baserat på deras identitet och dem de älskar. Det är viktigt att dessa personer får tillgång till adekvat vård och stöd när de behöver det. En nyligen publicerad studie vid Röda Korsets Högskola har belyst de utmaningar som sjuksköterskeutbildningen står inför när det gäller att möta behoven hos flyktingar med normöverskridande sexuella orienteringar/läggningar, relationsformer, könsidentiteter och könsuttryck (här benämnt som HBTQ+).

Utbildning för sjuksköterskestudenter

Studien syftade till att utforska erfarenheter och synpunkter angående utbildning som förbereder sjuksköterskestudenter att möta och stödja flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Med en utforskande ansats genomfördes diskussioner med studenter och verksamma vid sjuksköterskeutbildningar i Sverige.

– Vi ville förstå mer om hur utbildningen kan utvecklas för att förbereda sjuksköterskestudenter att arbeta inkluderande och möta den mångfald som finns bland patienter och närstående. Vi genomförde diskussioner med både lärare och studenter för att få insikter i bägge perspektiven. Flera lärosäten från olika delar av Sverige var representerade bland deltagarna. Deltagarna visade ett stort intresse för ämnet och målgruppen, men många menade att mångfald och inkludering inte tillräckligt väl uppmärksammas under utbildningarna, säger Maria Gottvall, barnmorska, lektor vid Röda Korsets Högskola och en av forskarna bakom studien.

Integrera ämnen relaterade till sexuell hälsa och mångfald i undervisningen

Studiens resultat illustrerar de utmaningar som sjuksköterskeutbildningen står inför när det gäller att integrera ämnen relaterade till sexuell hälsa och mångfald i undervisningen. Deltagare i studien menade att dessa ämnen sällan berörs och att utbildningens innehåll ofta utgår från ett normativt sammanhang. För att adressera dessa utmaningar föreslogs införandet av specifika lärandeaktiviteter som främjar en djupare förståelse för olika sexuella orienteringar/läggningar, relationsformer, könsidentiteter och könsuttryck. Dessutom betonade de behovet av tydligare riktlinjer och beslut om obligatorisk inkludering av dessa ämnen för samtliga sjuksköterskeutbildningar i Sverige.

– Resultaten illustrerar behovet att fortsätta arbetet med att utveckla utbildningarna. Tillsammans med andra vårdprofessioner har sjuksköterskor ett betydelsefullt ansvar att bedriva och utveckla vården så alla patienter är välkomna och känner sig respekterade. Tyvärr ser vi att flyktingar som identifierar sig som HBTQ+ konfronteras av barriärer som hindrar dem att få den vård de behöver, men också att de ibland möts av diskriminering när de väl kommer i kontakt med vården. Det finns alltså utrymme att utveckla både tillgängligheten och bemötandet, säger projektledare Tommy Carlsson,barnmorska och docent vid Röda Korsets Högskola.

Mer information

För den som är intresserad av att läsa hela studien i sin helhet kan den läsas här.

Studien har genomförts inom projektet En tryggare framtid som finansieras av Forte.

Kontakt

Maria Jirwe
Maria Jirwe
Professor i omvårdnad, ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden

+46 (0)8 587 516 40 maria.jirwe@rkh.se

Maria Jirwe
Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson
Maria Gottvall
PhD, lektor

+46(0)8 587 516 57 maria.gottvall@rkh.se

Maria Gottvall

Image-2.jpg