Nyanlända föräldrars upplevelser

Nyanlända föräldrars upplevelser och erfarenheter av föräldraskap beskrivs i ny rapport.
Nyanlända föräldrars upplevelser och erfarenheter av föräldraskap beskrivs i ny rapport.
Publicerad: 20 nov 2020
Lästid: ca

Att vara förälder i en familj som flytt innebär specifika utmaningar, särskilt under de första åren i värdlandet. En ny rapport beskriver den kunskap som finns om nyanlända föräldrars upplevelser och erfarenheter av föräldraskap, samt nyckelfaktorer som påverkar föräldraskapet under de första åren efter att ha flytt till ett annat land.

Utmaningarna i det nya landet handlar om mottagande och socialt skyddsnät, socioekonomiska förutsättningar, migrationsrelaterade svårigheter, psykisk ohälsa, diskriminering, att tillgodogöra sig ett nytt språk, nya normer och förväntningar, samt att leva transnationellt.

Familjeliv och sociala nätverk centrala

– Flykten till ett nytt land kan innebära nya möjligheter i form av tillgång till utbildning och att få leva i fred och frihet. Likaså kan en god etablering innebära ett stöd i föräldraskapet. Familjeliv och sociala nätverk lyfts ofta som centrala skyddsfaktorer, förklarar Henrik Eriksson, professor i omvårdnad som undervisar och forskar i ämnet vid Röda Korsets Högskola.

Studierna som presenteras i rapporten nämner bland annat att brist på tillgång till information om sjukvård och socialt stöd samt ett bristfälligt bemötande inom hälso- och sjukvården kan påverka föräldrarnas tillgång till vård, och i många studier rapporteras någon form av psykisk ohälsa hos föräldrarna.

Stabilitet saknas och behov av insatser finns

– Rapporten ger ett värdefullt kunskapsunderlag till Röda Korsets fortsatta arbete då vi i många verksamheter möter föräldrar som själva flytt och som möts av olika utmaningar som påverkar deras möjlighet att utöva sitt föräldraskap, menar Ulrika Wickman, avdelningschef för Hälsa och vård på Svenska Röda Korset.

Litteraturöversikten visar att denna grupp saknar stora delar av den stabilitet som ofta tas för givet för den mer långvarigt bosatta och/eller bofasta befolkningen. Det finns ett behov av insatser som tar hänsyn till detta. Likaså psykisk ohälsa bland flyktingföräldrar, inte minst relaterad till traumatiska upplevelser och otrygga levnadsvillkor, behöver tas hänsyn till i utformning av insatser, dock utan att anta att alla nyanlända föräldrar har samma behov.

Rapport baserad på flertalet studier

Rapporten som är baserad på sammanlagt 27 studier är framtagen av Röda Korsets Högskola på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Syftet är att systematiskt sammanställa och beskriva den kunskap som redovisas i forskningslitteraturen om erfarenheter och upplevelser av föräldraskap, samt nyckelfaktorer som påverkar föräldraskapet under de första åren efter att ha flytt till ett annat land. Med nyckelfaktorer avses sådana faktorer som inte direkt rör föräldraskapet, men som påverkar föräldrarnas möjligheter att utöva föräldraskap. Exempel kan vara socioekonomiska faktorer eller psykisk ohälsa. Sökningar på litteratur på ämnet har gjorts i Pubmed, Sociology collection och Psychinfo.

Mer information

Kontakt

Foto: Petter Johansson