Fusk, plagiat och disciplinnämnd

Här finns information om fusk, plagiat och högskolans disciplinära åtgärder.
Här finns information om fusk, plagiat och högskolans disciplinära åtgärder.
Publicerad: 03 apr 2024
Lästid: ca

Att fuska är ett allvarligt regelbrott. Det är viktigt att du känner till vilka regler som gäller och att du följer dem. Annars riskerar du att bli anmäld för fusk och till och med avstängd från dina studier. 

Vad menas med fusk och plagiat? I Hur hanteras anmälan om fusk eller plagiat? I Disciplinnämnd I Disciplinära åtgärderMer information I Kontakt

Vad menas med fusk och plagiat?

Fusk

Fusk är när man med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation på annat sätt ska bedömas. Här ser du några exempel:

 • använda fusklapp eller mobiltelefon i skrivsalen
 • att samarbeta när en inlämningsuppgift ska göras individuell
 • att kommunicera med en annan student under tentamen
 • ta med andra hjälpmedel än de som är angivna som tillåtna på tentan.

Till fusk inkluderas otillåten användning av chattbotar, såsom Chat-GPT, Bing-Chat etc.

Plagiat

Plagiat kan vara en form av fusk. Att plagiera är att använda andras texter i tryckt form eller från internet, diagram, tabeller eller datorprogram, och få dem att framstå som sina egna. 

Röda Korsets Högskola använder antiplagieringssystemet Ouriginal för att kontrollera plagiat. 

 • Ouriginal är kopplat till lärplattformen Canvas, vilket innebär att alla examinations- och inlämningsuppgifter kontrolleras automatiskt.
 • I Ouriginal kontrolleras studenternas examinations- och inlämningsuppgifter mot internet, förlagsmaterial och studentmaterial.
 • Om någonting i en uppgift, som skickats via Ouriginal, uppvisar likheter med innehållet i källorna informeras läraren om detta. En bedömning görs och om misstanke om plagiat föreligger kontaktas examinator för bedömning.

Det är bara frågan om fusk i form av plagiat när arbetet är en examination eller en studieprestation som ska bedömas av examinator. Utkast kan vara plagiat, men det blir inte fusk.

Exempel på plagiat är:

 • att använda andra arbeten, t ex kopiera text från internet eller andra källor utan att källhänvisa
 • att otillåtet samarbeta med annan student (till exempel att studiekamraters svar/text är identiska trots att uppgiften är individuell)
 • att bygga vidare på en egen text eller annat eget material som tidigare examinerats utan att ange vilka delar som är gamla
 • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
 • att köpa en uppsats på internet och lämna in den i eget namn

Du som student har ett ansvar att följa de regler som gäller vid examination.

Om du upptäcker brister i högskolans IT-plattform och att något verkar vara fel, till exempel vad gäller säkerhet eller system, ber vi dig anmäla dem via servicedesk@rkh.se.

Hur hanteras anmälan om fusk eller plagiat?

 • En lärare, tentamensvakt eller motsvarande som misstänker försök till vilseledande vid examination eller när en studieprestation ska bedömas, ska omgående informera examinator.
 • Bedömer examinator att misstanke om vilseledande kvarstår efter samtal med studenten ombeds studenten att via epost skicka en skriftlig redogörelse för händelseförloppet till examinator.
 • Anmälan skickas till studierektor och en utredning påbörjas.
 • Under tiden anmälan mot studenten utreds, fortsätter studenten att delta i undervisningen och examinationer. Dock rättas inte den uppgift som anmälan rör i avvaktan på att ärendet avgörs. 
 • Rektor beslutar om ärendet ska beredas i disciplinnämnden. I vissa fall fattar rektor själv beslut om vilka discplinära åtgärder som ska vidtas.
 • Student som är anmäld för ett disciplinärende ska beredas möjlighet att närvara vid disciplinnämndens sammanträde.

Disciplinnämnd

Vid Röda Korsets Högskola finns en disciplinnämnd som avgör ärenden där en student misstänks för fusk eller plagiat. Nämnden består av representanter för lärare och studenter, av en lagfaren ledamot samt av rektor som också är ordförande.

Ledamöter i disciplinnämnden är:

 • Susanne Georgsson, rektor, ordförande
 • Cecilia Moberg, studierektor, föredragande
 • Jason Murphy, lärarrepresentant
 • Tord Pettersson, lagråd
 • Lydia Lindgren, sekreterare
 • Studentrepresentant, ordinarie
 • Studentrepresentant, suppleant

Till mötet i disciplinnämnden kallas alltid berörd student och den examinator som har anmält ärendet. Vid förhinder kan examinator utse en ersättare, till exempel modulansvarig eller en lärare som är delaktig i examinationen.

Disciplinära åtgärder

 • Varning
 • Avstängning
 • Interimistisk avstängning

Om ett ärende hänskjuts till disciplinnämnden, får rektor efter samråd med den lagfarna ledamoten med omedelbar verkan interimistiskt avstänga studenten från verksamheten vid högskolan. Ett beslut om interimistisk avstängning ska gälla till dess ärendet har prövats av disciplinnämnden, dock längst under en månad.

Varning

Varning är den lindrigaste disciplinära åtgärden och innebär en notering i Ladok om att studenten varnats. Noteringen om varning ligger kvar till dess att studenten tar ut examen.

Avstängning

Avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, examination, bedömning av studieprestation eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid Röda Korsets Högskola.

Avstängningen kan avse en eller flera perioder, dock sammanlagt högst sex månader. Under avstängningen har studenten

 • inte rätt att delta i undervisningen (föreläsningar, grupparbeten, VFU etc)
 • inte rätt att delta vid examinationer, ordinarie eller vid omtentamenstillfällen
 • inte rätt att kontakta lärare eller annan personal vid högskolan, förutom studievägledare
 • inte tillgång till Röda Korsets Högskolas lokaler eller till lärplattformen Canvas
 • inte rätt till studiemedel

Disciplinära åtgärder ska senast vidtas efterföljande termin.

Mer information

Kontakt

Cecilia Moberg
Cecilia Moberg
PhD, lektor, studierektor

+46 (0)8 587 516 28 cecilia.moberg@rkh.se

Cecilia Moberg