Vi söker en doktorand till forskningsprojekt ” Att vara barn eller ungdom med ventilatorassisterad andningshjälp - vad innebär det för delaktigheten och självbestämmandet i vardagen?”

En doktorand ska rekryteras till forskningsprojektet ”Att vara barn eller ungdom med ventilatorassisterad andningshjälp - vad innebär det för delaktigheten och självbestämmandet i vardagen?”, som är en del av Röda Korsets Högskolas profilering inom området Teknik och Hälsa. Doktoranden kommer att antas till forskarutbildning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) där även doktorandens huvudhandledare är verksam. Röda Korsets Högskola (RKH), hälsovetenskapliga institutionen, ansvarar för doktorandens anställning. Doktorandens bihandledare är verksamma vid RKH. Forskningsprojektets genomförande ansvaras gemensamt av CBH och RKH.

Tjänsten avser en visstidsanställning på heltid som forskarstuderande med sikte på doktorsexamen. Inom ramen för doktorandanställningen kommer doktoranden också ha institutionstjänstgöring i form av undervisningen i högskolans utbildningsprogram 20 % av arbetstiden.

Om Röda Korsets Högskola (RKH)
Vi är stolta över vårt varumärke. Att arbeta för Röda Korsets Högskola är att knyta an till ett starkt varumärke som kännetecknar en tradition sedan 1866 av att utbilda högt ansedda och eftertraktade sjuksköterskor.

Global omvårdnad och hälsa sammanfattar vår unikitet inom utbildning, forskning och samverkan där omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, samt teknisk vårdvetenskap är våra fokusområden. Vi anpassar oss och utvecklas ständigt för att möta framtidens behov inom hälsa och vård.
Vår sjuksköterskeutbildning är en av de mest eftertraktade i landet.
Vi är ca 70 medarbetare som tillsammans bidrar till att utbilda 900 studenter per år.

Arbetet vid Röda Korsets Högskola vilar på Röda Korsets värdegrunder och principer.

Våra värdeord är respekt, samarbete och tillit och våra ledord för att uppnå önskade resultat vid högskolan är kraftsamling, kvalitet och globalitet.

Vi erbjuder en arbetsplats i nya, ljusa lokaler på campus Flemingsberg. Vår högskola och fem andra lärosäten inom campus strävar tillsammans med studenter och kollegor mot synergieffekter inom vårt verksamhetsuppdrag. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare genom en bra ”work-life balance”, där arbetstagaren kan känna delaktighet och erbjudas attraktiva förmåner.

Den hälsovetenskapliga institutionen leds av en prefekt och består av tre ämneskollegier: omvårdnad, folkhälsovetenskap/samhällsvetenskap samt medicin/teknisk vårdvetenskap. Institutionen utgör grunden för högskolans akademiska verksamhet i form av utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning, internationalisering, samverkan internt och externt med andra lärosäten samt med omgivande samhälle. Läs gärna mer på www.rkh.se

Forskning: Röda Korsets Högskola befinner sig i en expansiv fas med utveckling både av forskningsmiljö och utbildning. Vid högskolan bedrivs forskning inom det hälsovetenskapliga området vilken är organiserad i tvärdisciplinära forskningsmiljöer med ämnen som omvårdnad, folkhälsovetenskap, samhällsvetenskap, medicin och teknisk vårdvetenskap som bas.

Om KTH - Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (KTH-CBH)Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa bedriver forskning och utbildning inom områden som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten. Skolan är samlokaliserad med Röda Korsets Högskola inom Technology and Health på Campus Flemingsberg. För mer information om CBH: www.kth.se/cbh

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktoranden kommer att ingå i en tvärdisciplinär forskningsmiljö där olika projekt som särskilt utvecklar kunskap inom Teknik och hälsa inom det vårdvetenskaplig och humanitära hälsoområdet bedrivs.

Det övergripande syftet för forskningsprojektet ” Att vara barn eller ungdom med ventilatorassisterad andningshjälp - vad innebär det för delaktigheten och självbestämmandet i vardagen? ” är att undersöka barns och familjers delaktighet samt att ge ett barnperspektiv och ny kunskap om hur denna population av barn samt familjer behöver ett anpassat stöd och teknisk support för att kunna vara en del av det omgivande samhället. Vilka perspektiv finns t ex på tekniska lösningar på etiska problem?  Kan ventilatorerna utformas på ett sätt så att de bryter barriärer mellan barn, ungdomar och den omgivande kontexten?

Delaktigheten kommer att undersökas från barnets, förälderns respektive vårdpersonalens perspektiv. Vidare kommer projektet att adressera en kunskapslucka gällande hur ventilatorstödet påverkar barnets identitet, relationer med andra i dess närhet samt barnets livskvalitet. Mer specifikt ämnar forskningsprojektet skapa en förståelse för barnet och hur familjens vardagliga liv påverkar familjen och även avtäcka om det sker avvikelser i hemmet när man lever med ventilator samt om dessa kan undvikas. Forskningsprojektet ämnar även skapa en djupare förståelse för och kunskap om vilka utmaningar som finns kopplade till användning av ventilatorer och vilket behov av stöd kring teknikanvändning har vårdgivare (föräldrar, syskon och omvårdnadspersonal). Projektet förväntas ge mer kunskap om hur kravspecifikationer bör ställas på teknikstöd till teknikberoende barn (barn med ventilatorer) för att underlätta för barns och familjers vardag med utgångspunkt i barnets perspektiv. Projektet kommer att använda både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Doktoranden kommer inom ramen för utbildningen genomgå relevanta forskarutbildningskurser, delta i seminarier samt presentera resultat vid vetenskapliga konferenser. Under handledning och med ökad grad av självständighet kommer doktoranden också att planera och genomföra delstudier för publicering i engelskspråkiga referee-bedömda vetenskapliga tidskrifter. Doktoranden kommer även skriva en ramberättelse till del studierna för publicering i en sammanläggningsavhandling.

Inom anställningen kommer doktoranden att delta i undervisningen i högskolans utbildningsprogram motsvarande 20 % av arbetstiden. Undervisningen bedrivs på svenska såväl som engelska. Doktoranden förväntas samarbeta med såväl lärare inom högskolan som nationella och internationella partners och aktivt bidra till utvecklingen inom högskolans områden.

Grundläggande behörighet för att antas som doktorand vid KTH
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175

Meriterande
Sjuksköterskeexamen liksom yrkeserfarenhet inom vården är meriterande. Särskilt meriterande är specialistexamen inom intensivvård, hälso- och sjukvård för barn och unga samt erfarenhet av arbete inom högteknologisk barnhälso- och/eller barnsjukvård. Doktorandtjänsten är dock öppen för sökande med annan utbildnings- och yrkeserfarenhet.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning som kommer genomföras vid och i samverkan med (KTH), Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH). Allmänt gäller följande bedömningsgrunder:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras. 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 27 september via https://www.rodakorset.se/om-oss/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Urval kommer att ske den 2 oktober, då du kommer att få veta om du blir kallad. En första intervju sker mellan den 5-8 oktober.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Vi ser gärna att du anger två referenspersoner. Det är ditt ansvar som sökande att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning och att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Fullständig ansökan ska ha inkommit vid ansökningstidens slut.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Vi värdesätter kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför en verksamhet. Vi välkomnar sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, olika etnisk bakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ytterligare upplysningar om doktorandtjänsten

 Janet Mattsson
Leg ssk, Med Dr, Docent
+46 (0)704973908
janet.mattsson@rkh.se

Elina Scheers Andersson
Högskoleadjunkt, Folkhälsovetenskap
+46 (0)8 587 516 20
elina.scheers.andersson@rkh.se                                         

Doktorand vid RKH
Joachim Eckerström
joachim.eckerstrom@rkh.se