Hopp, respekt och att få vara den man är

Hopp, respekt och att få vara den man är – möt några av representanterna i forskningsprojektet ”En tryggare framtid”.
Hopp, respekt och att få vara den man är – möt några av representanterna i forskningsprojektet ”En tryggare framtid”.
Publicerad: 05 apr 2023
Lästid: ca

Forskningsprojektet "En tryggare framtid" undersöker hur vård, utbildning och forskning kan möta behoven för stöd bland personer som flytt från ett annat land och identifierar sig som HBTQ+. Inom forskningsprojektet vänder forskare sig till målgruppen för att samverka med representanter med egen erfarenhet av att anlända till Sverige som flykting.

Delar erfarenheter och bakgrunder i workshops

Forskarna och representanterna samarbetar under en serie av workshops för att utveckla en stödintervention som är i linje med behoven och preferenserna inom målgruppen. Stödinterventionen är tänkt att erbjuda kamratstöd mellan personer som delar liknande erfarenheter och bakgrunder.

Under träffarna använder sig forskarna av olika metoder för att förstå hur framtida forskning bör struktureras så att det blir relevant och lämpligt utifrån de förutsättningar och villkor som representanterna beskriver. Att delta i träffarna har för representanterna inneburit en möjlighet att möta andra och att känna hopp om framtiden. Representanterna vittnar om betydelsen av respekt, förståelse, att mötas och att bidra till att hitta lösningar på problem.

Hoppas kunna hjälpa andra genom att berätta

Genom att agera som representanter och dela sina berättelser hoppas deltagarna att det kommer att leda till att det blir bättre för de som kommer efter dem. En representant uttrycker det som ”Vi är levande exempel på hur det faktiskt är att fly på grund av förföljelser mot de som identifierar sig som HBTQ+. Genom att dela med mig av mina erfarenheter hoppas jag kunna hjälpa andra, både i hemlandet och i Sverige.”. 

Representanterna berättar att det tar lång tid att komma in och inkluderas i det svenska samhället. Samverkansarbetet har belyst och bekräftat flera utmaningar som personer inom den här målgruppen står inför. Diskriminering, våldsutsatthet, socialt utanförskap och mental ohälsa är områden som identifierats behöva mer utrymme i forskning. En av representanterna uttrycker det som att: ”Jag känner mig tryggare här än i mitt hemland som jag har varit tvungen att fly, men jag inkluderas ändå inte i samhället. Det tar tid att få bli en del av det svenska samhällssystemet.”. En annan deltagare uttrycker glädje att kunna vara en del av gemenskapen i forskningsprojektet och kunna visa vem de är på riktigt, eftersom de inte kan vara lika öppna mot andra sociala kontakter. Fördomarna och okunskapen bland andra försvinner inte bara för att de befinner sig i Sverige.

Representanterna i projektet kommer från olika länder i världen, men delar liknande erfarenheter av att befinna sig i Sverige. De berättar om den känsla av gemenskap som finns mellan dem. Att kunna diskutera de utmaningar som målgruppen står inför och hitta lösningar för dessa beskrivs som värdefullt. Kamratstöd återkommer i diskussionerna som en potentiellt betydelsefull resurs till styrka och hälsa.

Under en av träffarna skrev en av representanterna en text om kamratstöd och vad det betyder för dem. Texten handlar om känslan av ensamhet och hur kamratstöd kan fungera stärkande. "Jag var döende av sorg, för att jag var ensam. Jag var döende av brist på sällskap av goda vänner. Sedan hittade jag människor med samma tankar, och de fungerade som syre för mig. De ger mig liv. De fungerar som frisk luft för mig. Frisk luft av samhörighet, kärlek, tillgivenhet och självförtroende. Mina vänner är syre för mig".

Utveckla vård och stöd för flyktingar som identifierar sig som HBTQ+

Projektet är ett viktigt steg mot att utveckla vård och stöd för flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Forskarna berättar att samverkansarbetet med representanterna är mycket värdefullt. Maria Gottvall är forskare vid Röda Korsets högskola och en de som medverkar vid träffarna.

– Jag tycker att det är väldigt givande att samarbeta med målgruppen på det här sättet. Det är en blandad grupp med personer med levd erfarenhet och de bidrar med sina olika perspektiv på väldigt bra sätt. Vi som forskare lär oss mycket och får en bättre förståelse för deras livssituation genom dessa workshops. Det ger bra förutsättningar för att vi tillsammans ska skapa en relevant och passande intervention. Jag ser alltid fram emot träffarna, säger Maria.

Unikt samarbete som leder forskningen framåt

Forskarna berättar att samarbetet är unikt och tillför många insikter som kommer leda forskningen framåt. De hoppas att arbetet kommer öka sannolikheten att forskningen blir mer relevant och tillämpbar.

– Vi är mitt inne i ett intensivt arbete där vi arbetar nära målgruppen, både med att analysera material och för att utveckla stödinterventioner. Flera representanter arbetar i projektet och de bidrar på många sätt till att utveckla vår förståelse för utmaningar målgruppen står inför och för att utveckla interventioner med potential att förbättra hälsa och välbefinnande. Vi forskare är väldigt tacksamma för möjligheten att bedriva forskningen på det här viset, det ger ett mervärde som är svårt att mäta eller sätta ord på. Samtidigt så kräver det mycket flexibilitet och tid som forskare, det utmanar oss att tänka utanför traditionella roller och ramverk, säger Tommy Carlsson som är docent och projektledare.

Mer information

Projektet En tryggare framtid finansieras av Forte och undersöker hur vård, utbildning och forskning kan möta behoven för stöd bland personer som flytt från ett annat land och identifierar sig som HBTQ+. Inom projektet appliceras en bred definition av HBTQ+, som innefattar personer som identifierar sig med en sexuell orientering, könsidentitet, och/eller könsuttryck inte är heterosexuell cisperson.

Kontakt