Barn utsätts för tortyr

En unik litteraturstudie sammanställer vad vi vet om barn som överlevt tortyr
En unik litteraturstudie sammanställer vad vi vet om barn som överlevt tortyr
Publicerad: 12 dec 2023
Lästid: ca

Att barn utsätts för tortyr är en nästintill otänkbar tanke, men det har en lång historia och uppmärksammas sällan. I en ny litteraturstudie kartläggs global kunskap om hur vi upptäcker, vårdar och genomför tortyrskadedokumentation hos barn och unga.

Tortyrskadade barn har rätt till full rehabilitering 

I forskningsprojektet ”Barn som överlevt tortyr” uppmärksammas i en unik litteraturstudie att även barn och unga utsätts för tortyr. Trots att barnen ofta lider av omfattande ohälsa och skador frågar vuxenvärlden sällan om vad de har upplevt. Konsekvensen kan bli att de varken får den rehabilitering som de behöver eller den upprättelse som brottsoffer, som de förtjänar.

– Tortyr mot barn har en lång historia och förekommer i många delar av världen idag. Trots det var det egentligen först 2022, i och med revideringen av FN:s standard för medicinsk tortyrskadedokumentation, som barns utsatthet började synliggöras ordentligt, säger Ronak Tamdjidi, leg. psykolog vid Röda Korsets behandlingscenter och projektledare för ”Barn som överlevt tortyr”.

Forskningsprojektet drivs av Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala och genomförs via Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering, ett samarbete med Röda Korsets Högskola. Litteraturstudien som publiceras nu är resultatet av den första delen av ett treårigt projekt.

– I studien sammanställde vi forskning från 80 vetenskapliga artiklar och inkluderade även rapporter och vårdprogram. Få av dem handlar enbart om tortyr, och få uppmärksammar de allra yngsta barnen, trots att vi vet att de inte är undantagna från våldsutsatthet – bland annat för att barn i vissa fall torteras för att skrämma och såra andra, säger Catarina Nahlén Bose, ansvarig forskare i projektet och lektor vid Röda Korsets Högskola.

Rapporten ger bland annat kunskap om hur barnen får frågor om tortyr, och om screeninginstrument ger tillräckligt underlag för att upptäcka om barnen varit utsatta för tortyr.

Oroande gränsdragningar mellan psykiskt och fysiskt lidande

– Ett oroande resultat är att det finns en inkonsekvens i hur vuxenvärlden tänker kring tortyrskador i de fall dessa uppmärksammas hos barn. När sjukvården frågar om våld och tortyr undersöker de framför allt psykologisk ohälsa som följd, som posttraumatisk stress. Men när tortyrskadedokumentation görs, som exempelvis kan användas i rättsprocesser eftersom tortyr är ett brott, är fokus på kroppsliga skador. Därmed är risken stor att barnen varken får tillräckligt omfattande vård eller stöd i rättsprocesser, säger Ronak Tamdjidi.

Projektet kommer nu gå vidare med att utifrån fynden i litteraturstudien revidera de rutiner som finns hos Röda Korsets behandlingscenter kring screening, behandling och dokumentation för barn. Erfarenheterna kommer delas med andra vårdgivare i Sverige, och andra som möter barnen, exempelvis i skolan.

– Vi såg att barn som överlevt tortyr kan bli hjälpta av traumabehandling. Till exempel minskade symtom på PTSD. I Sverige är praxis att ge traumabehandling individuellt i normalfart för barn men denna litteraturstudie, som inkluderade studier från hela världen, visade att traumabehandling fungerade både om den gavs individuellt och i gruppformat samt om den gavs i normalfart och mer intensifierat, säger Catarina Nahlén Bose.

Globalt intresse för outforskat område

Bedömningen är också att det finns ett stort globalt intresse för att dela resultat från forskningsprojektet, eftersom området är alltför outforskat. Därför kommer studien även att publiceras som en vetenskaplig artikel på engelska.

– Forskningsprojektet ”Barn som överlevt tortyr” är möjligt genom stöd från Stiftelsen Hildur Nordins minnesfond, som genom många år visat ett varmt och hållbart engagemang för våra unga patienter med flyktupplevelser. Vi vill rikta ett stort tack till dem för stödet hittills, och inför samarbetet framåt i projektet, säger Frida Johansson Metso, leg. psykolog och samordnare för Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Frida Johansson Metso
Frida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

+46 (0)8-587 516 82 + 46 (0)72-519 36 39 frida.johansson.metso@rkh.se

Frida Johansson Metso
Catarina Nahlén Bose
PhD, lektor

+46 (0)8 587 516 20 catarina.nahlen.bose@rkh.se

Catarina Nahlén Bose