Att söka asyl som gay eller bisexuell man är krävande

Dela: Dela på Facebook Dela på LinkedIn Dela på Twitter

En ny studie illustrerar den känslomässigt svåra situation som män upplever när de söker asyl i Sverige baserat på våld och förtryck de mött som följd av deras sexualitet och kärleksrelationer.

Illustration av man som sitter ned

Det finns ett globalt förtryck mot personer som blir attraherade av och kära i någon som har samma kön. I många länder är förtrycket så starkt att det innebär en stor risk för att utsättas för våld och mordförsök. I vissa länder är det även förknippat med långa perioder i fängelse eller dödsstraff. Förtrycket och våldet förföljer många under hela deras liv.

En del av dem som utsätts för förtrycket lyckas fly till ett annat land. Sverige är ett av de länder som godkänner asyl för detta skäl.

I en nyligen publicerad studie från forskningsprojektet En tryggare framtid har forskare intervjuat män som sökt asyl i Sverige och som identifierar sig som gay, homosexuell eller bisexuell. 

- Det är förstås väldigt viktigt att de som behöver det ska få skydd. Att söka asyl är en mänsklig rättighet och den här rätten behöver vi värna om, säger Maria Gottvall som är barnmorska och forskare i projektet.

Studien illustrerar den utmanande resan som det innebär att söka asyl. Situationen kantades av en osäker tillvaro och krav att återberätta svåra minnen för okända som arbetar på en myndighet. Långa väntetider till samtal och beslut innebar en känslomässig berg-och-dalbana. Deltagarna beskrev frustration, hopplöshet och oro över vad som skulle hända om de nekades asyl. Att nekas asyl kunde vara direkt kopplat till livsfara. Att inte veta hur det skulle bli innebar en stor mental påfrestning med sömnsvårigheter och ångest. Att befinna sig i ovisshet var som att vara i limbo i väntan på att få ett beslut som avgör ditt livsöde.

- Naturligtvis kände våra deltagare en stor rädsla över vad som skulle hända om de nekades asyl och tvingades återvända till livsfara. De emotionella utmaningarna när de söker asyl är många och svåra. Du förväntas att återberätta tunga trauman och att våga prata öppet om delar av din identitet som du kanske dolt hela ditt liv, säger Tommy Carlsson som är barnmorska, docent och projektledare.

I studien framkom betydelsen av ett stöttande och accepterande bemötande under utredningen. Stödet från jurister var särskilt uppskattat och deltagare betonade vikten av att skapa trygghet under samtal. Att möta utredare och tolkar från samma ursprungsland som de själva var svårt och innebar utmaningar att våga vara öppen i samtalen. En del kände sig respekterade och att de fått värdefullt stöd. Andra upplevde att de möttes av respektlöst beteende och homofobiska attityder under samtalen. Tolkens beteende ansågs mycket betydelsefullt för möjligheten av att kunna återge en sanningsenlig redogörelse för asylskälen. Vissa tolkar hade agerat professionellt och respektfullt. Dock fanns det tillfällen då tolkar hade agerat fördomsfullt och förvånat när anledningen till att de sökt asyl diskuterades. För vissa ledde tolkens beteende till att de undvek att berätta information som kunde påverka beslutet om asyl. Efter samtalen upplevde vissa deltagare att delar av det som sagts hade feltolkats, vilket kunde få grava konsekvenser för deras framtid.

För att analysera intervjuerna och nå en djupare förståelse samarbetade forskarna med personer som själva har erfarenhet av att komma till Sverige som flykting. De kände igen sig i studiedeltagarnas berättelser om resan genom asylprocessen.

- Vi kände en djup samhörighet till deltagarnas upplevelser efter att ha gått igenom samma processer. Det är avgörande att ha en icke dömande återgivning av dina mest svåra erfarenheter, som kommer forma ditt liv framåt. De som kommunicerar på sitt modersmål är beroende av rättvis och korrekt tolkning, med tanke på att språkbarriärer är avgörande för att beviljas asyl. Tolkningen kan göra skillnaden mellan liv och död. Det säger två forskningsassistenter med levd erfarenhet som samarbetat med forskarna.

Slutsatsen är att män som söker asyl baserat på detta skäl upplever mental ohälsa i samband med att de söker asyl. Således krävs ett adekvat stöd under hela processen. När deltagare beviljades asyl blev de överlyckliga och var ivriga att fortsätta med sina liv i Sverige.

- Vi hoppas att resultaten kan ge tyngd till betydelsen av att erbjuda lämpligt och tryggt psykosocialt stöd för asylsökande. Såväl myndigheter, vårdinstanser som enskilda vårdutövare har ett etiskt ansvar att arbeta för det. Den här studien har gett många viktiga insikter i de emotionella svårigheterna som det innebär att söka asyl. Nu behövs mer forskning för att förstå hur stödet på bästa sätt bör utformas och erbjudas, säger Tommy Carlsson.

Artikeln med titeln ‘Your heart is resting and pumping at the same time’: mental health impact of seeking asylum among sexual minority men har publicerats i Scandinavian Journal of Public Health.

Du kan läsa hela artikeln genom att klicka här.

Projektet En tryggare framtid finansieras av Forte. I projektet utforskas hur stöd, utbildning och stöd bör utformas för att möta behoven bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+.

Inom projektet appliceras en bred definition av HBTQ+, som är en förkortning av homosexuell, bisexuell, transperson och queer. Det innefattar också andra normöverskridande sexuella läggningar, kärleksrelationer, könsidentiteter och könsuttryck.

Tommy Carlsson

Hälsovetenskapliga institutionen

Tommy Carlsson

Docent, lektor

Visa andra kontaktvägar
Maria Gottvall

Hälsovetenskapliga institutionen

Maria Gottvall

PhD, lektor

Visa andra kontaktvägar