Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Självvald inläggning minskar ångest och depression

Minskade symtom av ångest och depression efter självvald inläggning visar ny forskningsstudie.
Minskade symtom av ångest och depression efter självvald inläggning visar ny forskningsstudie.
Publicerad: 17 jan 2022
Lästid: ca

Självvald inläggning minskar ångest och depression visar ny vetenskaplig studie. Studien visar också att hälsorelaterad livskvalitet ökar signifikant efter inläggningen med en vårdtid mellan 1 – 3 dygn. Majoriteten av patienterna (95,2 %) bedömer självvald inläggning (SI) som en konstruktiv krisintervention.

Patienten initierar själv när en inläggning behövs

– Självvald inläggning är en intervention som möjliggör självstyrda inläggningar inom psykiatrisk heldygnsvård. I dagsläget har 18 av 21 regioner i Sverige implementerat den nya vårdformen, vilken har utformats gentemot olika patientgrupper, till exempel emotionell instabilitet, psykossjukdom och ätstörningar, berättar Joachim Eckerström, adjunkt och doktorand vid Röda Korsets Högskola.

Forskningsstudien “Patient-Initiated Brief Admission for Individuals with Emotional Instability and Self-Harm: An Evaluation of Psychiatric Symptoms and Health-Related Quality of Life” har individer med emotionell instabilitet och självskadebeteende i fokus.

– Syftet med SI är att vid ökad stress och hotande kris, erbjuda time-out och krishantering i en trygg miljö. Målet är att främja konstruktiv självreglering av känslor och användandet av konstruktiva hanteringsstrategier, samt därmed förebygga självdestruktivitet, stressbelastning och långvariga inläggningar, förklarar Joachim Eckerström.

Första studien med för- och eftermätning

Att skapa förutsättningar för patienterna att kunna hantera sina symptom i en trygg miljö, samt att uppnå ökad autonomi och självkänsla är centrala delar av interventionen. För att studera om SI uppfyller denna intention har patienterna fått fylla i skattningsformulär vid in- och utskrivning. Sedan 2015 har ca 30 internationella vetenskapliga studier publicerats om SI. Detta är den första studien som undersöker hur psykiatriska symtom och hälsorelaterad livskvalitet förändras före respektive efter inläggningen.

Minskade symtom av ångest och depression

– SI avser att verka som en intervention i en krissituation, vilket gör det särskilt relevant att öka vetskapen om hur symtomen förändras under detta korta perspektiv, säger Joachim Eckerström.

– Vid inskrivningen visade medelvärdet av patienternas självskattningar på en hög ångestnivå och att den minskade signifikant till en måttlig nivå vid utskrivning. Patienterna skattade även att symtomen av depression sjönk signifikant från måttliga till milda symtom.

Patienterna bedömer SI som en konstruktiv vårdform

Utöver minskade psykiatriska symtom redovisas även hur hälsorelaterade livskvalitet förändras under inläggningen samt hur patienterna utvärderar SI vid utskrivningen. Studien visar bland annat:

  • Medelvårdtiden var 2,42 dygn.
  • Patienternas livskvalitet ökad signifikant vid jämförelse av för- respektive eftermätning.
  • 95,2 % svarade att de upplevde SI som en konstruktiv krisintervention.
  • 90,6 % bedömde att målet med SI var uppfyllt vid utskrivningen.
  • Patienterna skattar 9 av 10 avseende tillfredställelsen av bemötandet från vårdpersonalen.

Om forskningsprojektet

Inom Norra Stockholms psykiatri implementerades självvald inläggning vid emotionell instabilitet och självskadebeteende under slutet av 2015 och datainsamlingen pågick till 2020. På två avdelningar utvecklades särskilt anpassade patientrum för projektet. Tillsammans med öppenvårdsmottagningarna i Alvik och på S:t Eriksplan inkluderades patienter med en klinisk symtombild av emotionell instabilitet och självskadebeteende.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Centrum för psykiatriforskning (Karolinska Institutet), Norra Stockholms psykiatri (Region Stockholm) och Röda Korsets Högskola.

Författare till artikeln är:

Mer information

I artikeln återfinns statistisk analys och illustrativa figurer avseende resultatet som helhet.

Joachim Eckerström skriver för närvarande på nästa artikel, som belyser hur självvald inläggning påverkar vårdkonsumtion och hälsoekonomi.

Kontakt

Joachim Eckerström
Adjunkt, doktorand

+46 (0)8 587 516 85 joachim.eckerstrom@rkh.se