Enkla vården kan öka överlevnaden

Den enkla vården kan öka överlevnaden bland kritiskt sjuka patienter visar internationell studie.
Den enkla vården kan öka överlevnaden bland kritiskt sjuka patienter visar internationell studie.
Publicerad: 09 apr 2021
Lästid: ca

Årligen dör miljontals människor på grund av kritisk sjukdom. Många av dessa dödsfall kan undvikas med enkla insatser enligt en internationell studie som i ljuset av den rådande covid-19-pandemin pekar på vikten av att sjukvården prioriterar de enkla livräddande vårdåtgärderna först.

Studien har preciserat vilka enkla vårdåtgärder som ska kunna tillhandahållas för alla kritiskt sjuka patienter oavsett var i världen och på vilket sjukhus de vårdas. Trots att nya tekniker och behandlingar hela tiden introduceras missas många sådana enkla åtgärder i sjukvården idag. Essentiell behandling av kritisk sjukdom (EECC), föreslås vara en effektiv strategi för att minska och förebygga dödsfall över hela världen.

Små förbättringar får stor inverkan på överlevnaden

– Eftersom kritiskt sjuka patienter har hög dödlighet i alla sjukhusmiljöer i allmänhet och i synnerhet där utbildad personal eller resurser är begränsade, kan även små förbättringar i tillgången till enkla vårdåtgärder, få stor inverkan på överlevnaden, förklarar Maria Jirwe, biträdande professor vid Röda Korsets Högskola och medförfattare till studien.

Internationell panel har deltagit i studien

En panel bestående av 272 experter från hela världen, framför allt läkare och sjuksköterskor, verksamma inom olika akutspecialiteter har deltagit i studien. Två tredjedelar av deltagarna har klinisk erfarenhet från arbete med kritiskt sjuka patienter i låg- och medelinkomstländer. Utifrån en lista med föreslagna behandlingar och åtgärder, bland annat från WHO Basic Emergency Care, har deltagarna bedömt vikten av dessa utifrån effektivitet, genomförbarhet och relevans även på sjukhus och avdelningar med begränsade resurser. Studien har genomförts med den så kallade Delfimetoden som används för att nå samstämmighet bland en grupp personer. Experterna har var för sig bedömt och graderat de föreslagna behandlingarna och åtgärderna. I de fall experterna inte nådde samstämmighet, dvs, där mindre än 90% av experterna gjort samma bedömning, så sändes listan med dessa behandlingar och åtgärder tillbaka till experterna för en ny bedömning. Efter tre omgångar hade experterna nått mer än 90% samstämmighet kring 40 behandlingar och åtgärder.

Kraftiga ökning av kritiskt sjuka patienter under den pågående covid-19-pandemin

– Studien har syftat till att specificera innehållet i EECC och dessutom, med tanke på den kraftiga ökningen av kritiskt sjuka patienter under den pågående covid-19-pandemin, visa på vikten av att kunna ge enkel och effektiv vård för identifiering och snabb behandling av kritiskt sjuka patienter inom alla medicinska specialiteter, förklarar Maria Jirwe, biträdande professor vid Röda Korsets Högskola och medförfattare till studien.

Att förbättra EECC kan vara en ”lågt hängande frukt” för att förbättra överlevnaden på sjukhus. EECC kan bidra till att styra prioriteringar mot de åtgärder som har störst effekt, bland annat kan den bidra till att tecken på kritisk sjukdom uppfattas i sjukvården och behovet av syrgas hos andningssviktande patienter kan mötas, vilket har varit en viktig del i behandlingen under covid-19-pandemin. Författarna till studien föreslår därför att beslutsfattare bör prioritera EECC och göra det till en integrerad del av sjukvårdens infrastruktur och resurser.

Mer information

Kontakt

Maria Jirwe, biträdande professor, leg. sjuksköterska
Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola
Tel: +46(0)8 - 587 516 40
E-post: maria.jirwe@rkh.se
Webb: www.rkh.se/mariajirwe