Brister i information om covid-19

Brister i information via webben om covid-19 under första året av pandemin visar studie.
Brister i information via webben om covid-19 under första året av pandemin visar studie.
Publicerad: 07 nov 2022
Lästid: ca

Kvaliteten på information via webben om coronaviruset i början av pandemin var bristfällig i flera delar av världen. Det kan ha hindrat den breda allmänheten att få tillräcklig och god information visar en genomgång av studier publicerade under pandemins första år.

Allmänheten använde webben i stor utsträckning

– Efter coronavirusets utbrott var adekvat information av yttersta vikt. Allmänheten använde webben i stor utsträckning för att läsa information om pandemin och sjukdomen, vilket placerade ett stort ansvar på dem att förhålla sig källkritiskt. Vi har granskat forskning om kvaliteten på den information om coronaviruset som fanns tillgängligt via webben under det första året av pandemin, berättar Susanne Georgsson, professor och rektor vid Röda Korsets Högskola och en av studiens medverkande forskare.

En systematisk granskning genomfördes av studier som undersökt information om coronaviruset. Forskarna letade efter studier i fem databaser för publicerade forskningsrapporter. Studierna granskade läsbarheten, innehållet och kvaliteten av informationen. Totalt undersökte studierna 2 654 webbsidor eller videor, och använde 46 bedömare med olika bakgrunder.

Otillräckligt innehåll och låg kvalitet på informationen

– Våra resultat är att majoriteten av studierna rapporterade otillräckligt innehåll och låg kvalitet på informationen. Läsbarheten var mycket svårare än den rekommenderade nivån som finns. Det fanns också stora variationer i kvaliteten, där de flesta webbsidor klassificerades som dålig eller måttlig kvalitet. Fyra studier rapporterade dessutom att webbsidor innehöll felaktiga påståenden. Resultatet av vår studie illustrerar att otillräcklig och inadekvat information om covid-19 var ett problem i många delar av världen under början av pandemin, säger Tommy Carlsson, docent och lektor vid Röda Korsets Högskola och den huvudansvariga projektledaren.

Resultaten belyser ett större antal kvalitetsbrister hos webbaserad information om covid-19. Författarna till studien undrar om det kan ha hindrat befolkningen att bli tillräckligt informerade. Informationens innehåll och kvalitet var troligtvis särskilt viktigt i början av pandemin, eftersom det för många innebar en ny och okänd situation.

Identifiera metoder för att stödja medborgarnas informationssökning

– Framtida forskning bör ta itu med de kvalitetsbrister vi har sett och identifiera metoder som kan stödja medborgarna i deras informationssökning. Det behövs tydliga insatser som syftar till att förbättra kvaliteten på informationen som finns tillgänglig på webben. Vi behöver dra lärdom av hur det var under början av pandemin så att vi förbättrar och utvecklar adekvata, lämpliga sätt att förmedla hälsorelaterad information i framtiden, säger Tommy Carlsson.

Mer information

Kontakt

Tommy Carlsson, docent, leg. barnmorska, specialistsjuksköterska inom intensivvård, Hälsovetenskapliga institutionen, Röda Korsets Högskola. Tel. 08- 587 516 21, e-post: tommy.carlsson@rkh.se, www.rkh.se/tommycarlsson