HemForskningForskningsmiljöer

Forskningsmiljöer

Vid RKH bedrivs forskning inom områdena vård, hälsa och teknik. Målsättningen är att samordna forskningen i större områden, dvs. att forskningen samlas kring några gemensamma forskningsprogram som är långsiktiga och har sitt fokus i för högskolan och rödakorsrörelsen centrala frågor. Strävan ska också vara att projektledning och medelsförvaltning är förlagda vid RKH.

Tre forskningsmiljöer

Forskningen är organiserad i tre tvärdisciplinära forskningsmiljöer inom ämnena vård, omvårdnad, medicin, folkhälsovetenskap, samhälls-och beteendevetenskap samt teknisk vårdvetenskap. Inom varje miljö ska finnas ett övergripande forskningsprogram till vilket tre till fyra forskningsprojekt anknyts. Forskningsperspektiven ska ha både nationell och global inriktning. Samtliga forskare vid högskolan förutsetts verka inom någon av dessa tre forskningsmiljöer.