Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammas 10 oktober av WHO och världen runt.
Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammas 10 oktober av WHO och världen runt.
Publicerad: 10 okt 2022
Lästid: ca

Idag är det World Mental Health Day med fokus på psykisk hälsa för alla. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av psykiskt välbefinnande där varje individ kan förverkliga de egna möjligheterna, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hon eller han lever i.

Psykisk hälsa innefattar alltså något mer än frånvaro av psykisk ohälsa, och inbegriper både individens upplevelse och relationen mellan individen och det sociala sammanhang som hon eller han lever i.

Psykiska besvär i form av symtom på depression, ängslan och stress är vanligare bland studenter jämfört med yrkesverksamma i samma åldersgrupp och enligt flera undersökningar även jämfört med övrig befolkning. Vi träffade Inger Wallin Lundell, lektor och studierektor och Emily Pettersson, studievägledare, vid Röda Korsets Högskola som har varit med och sammanställt en rapport som har fokuserat på den psykiska hälsan hos högskolans studenter.

Röda Korsets Högskola har nyligen skrivit en rapport baserat på enkät bland våra studenter för att höra om deras psykiska hälsa, vilka är de viktigaste resultaten som enkäten visar?

 • Många skattar sin psykiska hälsa som god men det finns en del som upplever ängslan, oro och ångest och att över hälften av studenterna upplever oklarheter av vad som väntas av dem i studierna
 • Det förekommer att studenterna upplever att det är svårt att hinna återhämta sig mellan moduler och examinationer
 • En enhetlig struktur i den digitala lärplattformen för studenter kan göra det lättare att hitta och studenterna sparar tid
 • Studenterna uppger att de trivs på sin VFU och att de är relativt fysiskt aktiva på sin fritid. Fysisk aktivitet motverkar som bekant psykisk ohälsa.

Berätta om några av de insatser och åtgärder som högskolan har gjort efter att ni tagit del av resultaten från kartläggningen?

 • Arbetet med att skapa en enhetlig struktur i den digitala plattformen för studenterna pågår
 • En studentportal har lanserats via högskolans hemsida där information för våra studenter är samlad för att göra informationen mer lättillgänglig och tydlig.

Hur fortsätter högskolan arbeta med studenternas psykiska hälsa?

Förslag som lagts i rapporten är:

 • att högskolan inför studentskyddsombud för att bevaka studenternas arbetsmiljö
 • att se över möjligheten att införa studiementorer enligt modellen Samverkansinlärning (SI) och att studentkåren inför fadderverksamhet för nya studenter för att kunna stödja studenterna mer
 • att utveckla informationen om vad Studenthälsan kan erbjuda om studenter behöver stöd
 • att krav och förväntningar kring utbildningen kommuniceras tydligt att se över vilka nya stödformer som kan erbjudas till studenter med funktionsnedsättningar, utöver de som erbjuds idag
 • att högskolan uppmärksammar World Mental Health Day, gärna i samarbete men andra lärosäten.

Kontakt

Inger Wallin Lundell
Inger Wallin Lundell
PhD, lektor

+46 (0)8 587 516 49 inger.wallin.lundell@rkh.se

Inger Wallin Lundell
Emily Pettersson
Studievägledare

+46 (0)8 587 516 17 emily.pettersson@rkh.se

Emily Pettersson