Specialistsjuksköterskeprogram

Vi har specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård, psykiatrisk vård och från och med vårterminen 2016 även infektionssjukvård. Programmet i infektionssjukvård är Sveriges första. Utöver yrkesexamen som specialistsjuksköterska leder våra utbildningar till en magisterexamen i omvårdnad. Oavsett vilket program du väljer kommer du att vara väl förberedd för att verka i dagens och framtidens hälso- och sjukvård, nationellt och internationellt.

Som del av Rödakors-rörelsen är profileringen mot utsatthet, mångfald, humanitet och globala perspektiv central i samtliga utbildningar.

Gemensamt för specialistutbildningarna är att de är upplagda i temablock där man stegvis och integrerat fördjupar kunskaper och färdigheter rörande profession och vetenskaplighet. Att man tidigt ska få en ökad reell kompetens med nya redskap att använda i omvårdnadsarbetet i fokus för våra specialistutbildningar.

Kärnkompetenserna personcentrerad vård, teamarbete, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informations- och kommunikationsteknik och dess tillämpningar i omvårdnadsarbetet är också viktiga grunder i samtliga specialistutbildningar.