Beviljat anslag för forskning om flyktingar som identifierar sig som HBTQ+

Publicerad: 16 nov 2022
Lästid: ca

Nytt beviljat forskningsanslag från Forte

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat 500 000 kronor till projektet En tryggare framtid. Anslaget är ett planeringsbidrag inom tillämpad välfärdsforskning, och projektet fokuserar på flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Planeringsbidraget är en vidareutveckling av de tidigare och pågående studierna som bedrivs inom projektet, vars övergripande syfte är att generera kunskap hur undervisning, vård och forskning kan tillgodose behov av psykosocialt stöd bland flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Bidraget introducerar nya möjligheter att arbeta mot interventionsutveckling tillsammans med målgruppen. Mycket av nuvarande och tidigare forskning om denna flyktingpopulation har ofta ett mer beskrivande och utforskande syfte

- Vi har tidigare sett att socialt stöd potentiellt kan funka som en skyddande faktor mot psykisk ohälsa bland flyktingar generellt sett. Just bland just denna målgrupp av flyktingar som identifierar sig som hbtq+ har vikten av socialt stöd lyfts i kvalitativ forskning. Det är dock brist på interventionsforskning inom detta och vi ser att det finns ett behov av att undersöka stödjande funktioner för denna målgrupp närmare, säger Maria Gottvall som är medsökande och forskare i projektet.

Samverkan för att planera framtida forskning

Medlen kommer användas för att samverka med yrkesverksamma med klinisk kompetens och flyktingar med egen erfarenhet av att komma till Sverige som HBTQ+. Genom denna samverkansforskning kommer ett stödprogram där kamratstöd erbjuds att utvecklas. Kamratstödet avses att ske mellan personer med liknande bakgrund, det vill säga mellan flyktingar som identifierar sig som HBTQ+. Forskarna hoppas att stödet via den framtida interventionen kommer upplevas relevant för målgruppen och att den kan förbättra deras psykosociala hälsa och välbefinnande. Avsikten med att samverka med målgruppen är att forskningen ska motsvara de stödbehov, preferenser och utmaningar som det innebär att söka asyl och bosätta sig i Sverige som HBTQ+.

- Det här bidraget kommer ge oss goda förutsättningar att genomföra relevant och målgruppsorienterad interventionsforskning. Det är mycket glädjande att Forte ser ett nyhetsvärde i vår forskning. Själva syftet med det här förarbetet är att förstå och planera hur vi ska bedriva forskningen framåt sett. Just därför är vi väldigt öppna i våra frågeställningar och vi har inte beslutat så mycket på förhand. Vi kommer i nära samverkan med berörda parter att identifiera relevanta sätt att utvärdera effekten av interventionen. En annan viktig aspekt är att förstå vad som är pragmatiska och lämpliga sätt att rekrytera framtida studiedeltagare. Förutom de metodmässiga ställningstaganden som alltid behöver fastställas inför en interventionsstudie så behöver vi även påbörja arbetet med att förstå vad själva interventionen bör innehålla och hur den bör ges. Det säger Tommy Carlsson, docent och projektledare vid Röda Korsets Högskola.

Planeringsbidrag inom tillämpad välfärdsforskning

Bidraget ges inom Fortes tioåriga program för tillämpad välfärdsforskning, och är ett planeringsbidrag under perioden 1 januari 2023 till 31 augusti 2023. Projektet som beviljats medel har titeln Anpassat kamratstöd för flyktingar med risk för psykosociala ojämlikheter relaterat till könsidentitet och sexuell orientering: etablering av en programteori genom samskapande forskning med målgruppen. Huvudsökande är Tommy Carlsson och medsökande forskare är Maria Gottvall, Maria Jirwe, Elisabet Mattsson, och Louise von Essen.

----

I detta projekt definieras HBTQ+ som homosexuell, bisexuell, transperson, queer, och/eller andra sexuella orienteringar, könsidentiteter och könsuttryck som inte är att se sig enbart som heterosexuell cisperson

 

Kontaktuppgifter:

Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson