Mitt Hjärtas Syster

Här möter du de som arbetar med ”Mitt Hjärtas Syster”, ett projekt som handlar om kvinnors upplevelse av flykt och hur kvinnors situation i Sverige kan påverka hur de kan ta till sig traumabehandling.
Här möter du de som arbetar med ”Mitt Hjärtas Syster”, ett projekt som handlar om kvinnors upplevelse av flykt och hur kvinnors situation i Sverige kan påverka hur de kan ta till sig traumabehandling.
Publicerad: 16 jan 2023
Lästid: ca

Projektet ”Mitt hjärtas syster” fokuserar på frågor som berör jämlikhet / jämställdhet / de globala målen för hållbar utveckling / skydd av liv och hälsa samt rätten till sjukvård som en mänsklig rättighet när det gäller behandling av traumarelaterade symtom. Målsättningen med projektet är att identifiera och sammanställa kunskap om kvinnors specifika upplevelser, erfarenheter och behov samt att utifrån denna kunskap utveckla traumaspecifika behandlingsinterventioner som är anpassade efter målgruppens specifika behov.

Projektet har hittills arbetat i två faser. Projektets första del handlade om att göra en översikt av den tillgängliga forskningen kring vad kvinnor har för upplevelser av krig, tortyr och flykt, vad dessa upplevelser har för betydelse för hälsan samt vilka specifika behandlingsmetoder som finns för målgruppen. Projektets andra del handlde om hur före detta patienter vid Röda Korsets behandlingsmottagningar, och kliniker som mött patienterna, framfåller som viktigt i vården av patientgruppen. 

Som en tredje fas utformar nu projektgruppen i samarbete med Malmö universitet en traumaspecifika behandlingsinterventioner som kommer testas kliniskt tillsammans med målgruppen för att sedan utvärdera resultatet. 

Läs projektets publikationer:

Vetenskapliga artiklar

Jolof, L., Rocca, P., & Carlsson, T. (2024). Women's experiences of trauma-informed care for forced migrants: A qualitative interview study. Heliyon 2024, epub ahead of print. 

Jolof, L., Rocca, P. & Carlsson, T. (2024). Support interventions to promote health and wellbeing among women with health-related consequences following traumatic experiences linked to armed conflicts and forced migration: a scoping review. Arch Public Health 82, 8 (2024). 

Jolof, L., Rocca, P. & Carlsson, T. (2024). Support interventions to promote health and wellbeing among women with health-related consequences following traumatic experiences linked to armed conflicts and forced migration: a scoping review. Arch Public Health 82, 8 (2024). 

Jolof, L., Rocca, P., Mazaheri, M. et al. (2022). Experiences of armed conflicts and forced migration among women from countries in the Middle East, Balkans, and Africa: a systematic review of qualitative studies. Confl Health 16, 46 (2022). 

Rapporter

Jolof, L. & Rocca, P. (2023). Mitt hjärtas syster II. Kvinnors och vårdpersonals upplevelser av traumafokuserad behandling vid Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2023:3.

Jolof, L., Rocca, P. & Carlsson, T. (2022). Mitt hjärtas syster. Upplevelser av krig, tortyr och/eller flykt bland kvinnor och interventioner anpassade för dem - en litteraturstudie. Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering. Rapport 2022:1.

Vilka ingår i Mitt Hjärtas Syster-projektet?

Projektledare är Linda Jolof, leg. psykolog på Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade (RKC) i Malmö. Hon jobbar kliniskt med psykologisk behandling för PTSD men genomför också tortyrskadeutredningar.

Patricia Rocca är leg. fysioterapeut på RKC Malmö. Hon jobbar med fysioterapeutisk behandling individuellt och i grupp samt med verksamhetsutveckling.

I arbetets olika tidigare faser med har även Tommy Carlsson, docent vid Röda Korsets Högskola, Leah Emegwa Okenwa, docent vid Röda Korsets Högskola, och Monir Mazaheri, docent och tidigare lektor vid Röda Korsets Högskola, varit involverade.

Hur uppstod idén till projektet?

– I arbetet med människor som traumatiserats av krig, tortyr och flykt har vi i behandlingsteamet i Malmö ofta återkommit till frågan varför representationen av kvinnor i målgruppen är så låg (i nuläget ca en tredjedel av patienterna). Med kunskap om kvinnors särskilda utsatthet i krig, väpnade konflikter och under flykt har flera relaterade frågor uppstått: Vilka är kvinnornas upplevelser av krig, tortyr och flykt? Hur påverkar dessa upplevelser kvinnornas hälsa? Behöver den traumarelaterade vården anpassas för att bättre passa kvinnor? Det ledde till idén om en större studie, säger Linda Jolof, projektledare.

Vad ser ni att projektet kan ha för betydelse för målgruppen kvinnor med upplevelser av krig, tortyr och flykt?

– Arbetet under hösten 2021 gick i huvudsak ut på att sammanställa den forskning som finns kring vilka kvinnors upplevelser av krig, tortyr och flykt är, vad dessa upplevelser har för betydelse för hälsan samt vilka behandlingsmetoder som finns för målgruppen. Under det arbetet har det blivit tydligt att det saknas forskning kring målgruppens upplevelser och erfarenheter men också vilka traumaspecifika behandlingsmetoder som finns att tillgå, säger Linda Jolof.

– Utöver att utveckla traumavården så den bättre passar målgruppen vill vi också bidra med kunskap forskningsfältet eftersom vi sett att det saknas kunskap inom området. Detta vill vi göra både nationellt och internationellt, avslutar Linda Jolof.

RKC Malmö

RKC Malmö är ett behandlingscenter som erbjuder traumabehandling för vuxna personer som varit med om traumatiska händelser i form av krig, tortyr och flykt. På RKC Malmö jobbar vi utifrån ett helhetsperspektiv där psykologiska, fysiska och sociala aspekter vägs samman. Behandling bedrivs individuellt och i grupp och vi har också anpassad verksamhet för familjer och barn.