Stödåtgärder för att främja hälsa hos kvinnor som är flyktingar och har traumatiska erfarenheter

Publicerad: 05 feb 2024
Lästid: ca

En översikt av forskning identifierar behovet av skräddarsydda stödåtgärder för kvinnor med traumatiska erfarenheter kopplade till väpnade konflikter och flykt. Forskare vid Röda Korsets Högskola och kliniskt verksamma vid Röda Korsets Behandlingscenter (RKC) har genomfört studien, som visar ett behov att utveckla och utvärdera stödåtgärder anpassade för kvinnor. Studien är en del av projektet Mitt Hjärtas Syster, via Röda Korsets Kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering.

Få studier och ett behov av mer forskning

Efter en genomgång av över 16 000 rapporter inkluderades slutligen 13 som utvärderade stödåtgärder för kvinnor med traumatiska erfarenheter kopplade till väpnade konflikter, tortyr och/eller flykt. Studierna använde sig av olika forskningsmetoder, inklusive kvantitativa, kvalitativa och mixad metod. Författarna poängterar att det låga antal identifierade studier säger mycket om forskningsläget och prioritering i samhället.

– Det är slående hur lite artiklar som vi lyckades hitta, trots att vi sökte i flera olika databaser och med olika metoder. Det är oklart hur det kommer sig att det finns så lite studier som avser att förbättra hälsan för dessa kvinnor, men tydligt är att det behövs mer forskning. Resultaten visar en brist på fokus och konsensus både vad gäller utfallsmått och vilka åtgärder som testas. Samhället och forskning behöver prioritera flyktingkvinnors hälsa och välbefinnande. Det behövs också forskning som utvecklas och genomförs tillsammans med kvinnor från målgruppen, säger Tommy Carlsson som är barnmorska och docent vid Röda Korsets Högskola.

Många olika stödåtgärder

Studien identifierade flertalet olika stödåtgärder. De vanligaste var att hjälpa kvinnor utveckla färdigheter, erbjuda information och att utbyta socialt stöd. Mycket få studier utvecklade stödet tillsammans med representanter från målgruppen. De flesta studier utvärderade stödets effekt på mental hälsa, samtidigt som få utvärderade effekter på fysisk hälsa och funktion. Kvinnornas behov av stöd är dock mångfasetterat, vilket borde beaktas mer i framtida forskning.

– Kvinnornas problematik påverkar dem på flera nivåer – psykologiskt, kroppsligt och psykosocialt. För att kunna möta deras behov och stärka deras hälsa så behöver man se till alla dessa delar. Ett sätt att göra detta på är genom att erbjuda interdisciplinär behandling, säger Patricia Rocca, fysioterapeut på RKC i Malmö.

Stor efterfrågan och lovande resultat

Trots att antalet identifierade studier är begränsat så visade en stor del förbättringar i kvinnors hälsa. Studierna rapporterade en förbättrad mental och fysisk hälsa, stärkt egenmakt, minskad stigmatisering och ökad kunskap. Resultaten av genomgången visar på den stora potentialen med att erbjuda adekvat och anpassat stöd till kvinnorna. Studiedeltagarnas närvaro var hög och studierna rapporterade ett ökat antal deltagare i takt med att allt fler kvinnor fick information om det tillgängliga stödet. Det talar för att det finns en större efterfrågan bland dessa kvinnor att få anpassat stöd. För att nå evidensbaserade metoder behövs dock mer empirisk klinisk forskning.

– Det verkar som att kvinnorna har en förmåga att tillgodogöra sig den hjälp som ges. Vi som kliniker ser fram emot att fortsätta fördjupa vår kunskap om vad dessa kvinnor behöver och hur behandlingen och andra stödinsatser kan förbättras, säger Linda Jolof, psykolog på RKC Malmö.

Läs studien

Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Archives of Public Health och går att läsa här

Frida Johansson Metso
Frida Johansson Metso
Leg psykolog, samordnare för kompetenscenter för tortyr- och krigsskade- rehabilitering

+46 (0)8-587 516 82 + 46 (0)72-519 36 39 frida.johansson.metso@rkh.se

Frida Johansson Metso
Tommy Carlsson
Docent, lektor

+46 (0)8 587 516 21 tommy.carlsson@rkh.se

Tommy Carlsson