Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

"Fler sjuksköterskor behövs!"

Sjuksköterskedagen firas världen runt 12 maj till minne av Florence Nightingale.
Sjuksköterskedagen firas världen runt 12 maj till minne av Florence Nightingale.
Publicerad: 12 maj 2021
Lästid: ca

Den 12 maj firas den internationella sjuksköterskedagen till minne av Florence Nightingale, den första moderna sjuksköterskan, född 12 maj 1820. I den här filmen möter vi medarbetare vid Röda Korsets Högskola som talar om vikten av utbildning av fler sjuksköterskor, vad det innebär att vara en rödakorssjuksköterska och de kunskaper de besitter.

 • Susanne, Georgsson, professor, leg. sjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska och rektor vid Röda Korsets Högskola
 • Birgitta Bisholt, docent, leg. sjuksköterska och prefekt vid Röda Korsets Högskola
 • Maria Jirwe, biträdande professor, leg. sjuksköterska och ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden vid Röda Korsets Högskola
 • Maria Gottvall, PhD, leg. barnmorska, lektor vid Röda Korsets Högskola

Se filmen eller läs nedan.

"Fler sjuksköterskor behövs"

Internationella sjuksköterskedagen firas världen runt 12 maj

Susanne, Georgsson, professor, leg. sjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska och rektor vid Röda Korsets Högskola

Susanne Georgsson

Mitt namn är Susanne Georgsson och jag är rektor vid Röda Korsets Högskola.

Den 12 maj uppmärksammas Sjuksköterskans dag världen runt för att fira Florence Nightingales födelsedag.

I World’s Nursing Report som gavs ut förra året av Världshälsoorganisationen uttrycks hur viktigt det är att fler utbildas till sjuksköterskor och att världen måste investera i utbildning av sjuksköterskor, öka antalet sjukskötersketjänster och satsa på att öka yrkesgruppens inflytande inom hälso- och sjukvård. Bland annat nämns att världen behöver 6 miljoner nya sjukskötersketjänster för att kunna möta efterfrågan. Och med många som snart når pensionsåldern behöver antalet sjuksköterskestudenter öka med 8 % för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Röda Korsets Högskola har sedan starten 1867 utbildat framtidens sjuksköterska. Med rötter tillbaka till Emmy Rappe, som var sjuksköterskeskolans första föreståndare och som hade utbildats av Florence Nightingale, har vi en stolt tradition av att erbjuda en utbildning av hög kvalitet till blivande sjuksköterskor. Under pandemiåret 2020 bidrog vi med 200 sjuksköterskor till hälso-och sjukvården. Vår utbildning har en global profil och vi arbetar i samverkan med Svenska Röda Korsets och med samma värdegrund. Därför har våra sjuksköterskor har en unik kompetens för att möta utsatta, sårbara, migranter och människor i kris och katastrof och de förbereds för att möta framtidens hälso- och sjukvård – både i Sverige och utomlands. Det internationella perspektivet ska genomsyra hela högskolans verksamhet. Det handlar inte endast om utbyten utan också om att integrera globala perspektiv i alla delar.

Den globala covid-19-pandemin har satt strålkastarljuset på sjuksköterskans roll och vikten av sjuksköterskans profession. Att vara Rödakorssjuksköterska innebär att följa i en lång tradition av kompetenta sjuksköterskor.

Våra examinerade studenter besitter många kompetenser som de tar med sig i arbetslivet.

 • De har en examen i omvårdnad, huvudområdet för akademisk examen inom sjuksköterskeutbildning.
 • De kan identifiera vårdbehov och upprätta omvårdnadsplan.
 • De har lärt sig empatisk förmåga och lyhördhet.
 • De har beredskap för globalt arbete.
 • De har fått tekniska kunskaper och färdigheter.
 • De har förmåga att beräkna, bereda, administrera och utvärdera läkemedel så att varje patient får rätt behandling. De kan också informera om läkemedlens effekter och biverkningar.
 • De har genom undervisning på kliniska träningscenter och verksamhetsförlagd utbildning erfarenhet av praktiska moment som att ta puls, blodtryck, venprov och ge injektioner.
 • De har pedagogisk kompetens med fokus på kommunikation, att både informera och undervisa olika grupper. De är även utbildade i att arbetsleda andra yrkeskategorier inom sjukvården.
 • De kan arbeta i team och ha förmåga att samverka med andra yrkesgrupper.
 • De har lärt sig vetenskapligt tänkande och förmåga till kritisk granskning och reflektion.

Som rektor är jag som allra mest stolt är på avslutningsceremonin när jag får ge Röda Korsets Högskolas vackra brosch till ett hundratal nya sjuksköterskor. Jag är så stolt över dem och över våra medarbetare som bidragit till att de kommer ut väl förberedda med goda kunskaper till olika

verksamheter inom hälso- och sjukvården! Röda Korsets Högskola kommer att fortsätta utbilda sjuksköterskor, vårt viktigaste bidrag till samhället och världen.

Birgitta Bisholt, docent, leg. sjuksköterska och prefekt vid Röda Korsets Högskola

Mitt namn är Birgitta Bisholt och jag är prefekt på Röda Korsets Hösgkola.

Sjuksköterskor har en avgörande inverkan på patientens vård. Det har under pandemin blivit än tydligare att sjuksköterskor har en framträdande och synlig position i vården, vilket innebär att sjuksköterskan också i framtiden kommer att ha en naturlig och framträdande plats i beslutfattande processer i vården av patienter. Sjuksköterskor har genom sin akademiska utbildning utbildats med kompetenser inom ledarskap, pedagogik och interprofessionell samverkan. Detta gör sjuksköterskor unika utifrån sin kompetens.

Professionell kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling är avgörande för att säkerställa hög kvalitet och säker omvårdnad. Det behöver investeras betydligt i sjuksköterskors fortsätta professionella kompetensutveckling genom olika utbildningsinsatser inom olika kompetensområden, för att klara av att möta en alltmer komplex och föränderlig hälso- och sjukvård.

I och med ökade hälsoinsatser och vårdbehov samt generationsväxlingar kommer antalet sjuksköterskor inte räcka till utan det krävs att det utbildas fler sjuksköterskor. Detta ställer krav på att det finns tillräcklig tillgång av kliniska utbildningsplatser med hög kvalitet samt handledare med god handledarkompetens. Det kommer krävas erfarna sjuksköterskehandledare som kan vara goda förebilder för studenter och nyutbildade sjuksköterskor.

Sjuksköterskor behöver ges möjligheter att utveckla handledarkompetens genom formella utbildningsinsatser. Detta för att studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och nyutbildade sjuksköterskor ska få möjligheter att lära och utveckla sina professionella kompetenser för en säker omvårdnad och ett hållbart arbetsliv.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är helt avgörande för att studenter ska ges möjlighet att pröva sitt professionella utövande, ledarskap och interprofessionella samverkan och därmed vara de kompetenta sjuksköterskor som vården har behov av i framtiden.

Maria Jirwe, biträdande professor, leg. sjuksköterska och ordförande för utbildnings- och forskningsnämnden vid Röda Korsets Högskola

Mitt namn är Maria Jirwe och jag arbetar som biträdande professor vid Röda Korsets Högskola.

Förra året var det 200 år sedan Florence Nightingale föddes och mycket av hennes arbete påverkar oss än idag. Det finns nog knappast någon sjuksköterska som inte känner till hennes insatser under Krimkriget där hon visade hur viktig sjuksköterskans roll är och hur mycket god omvårdnad betyder. Genom sitt arbete på militärsjukhuset lyckades hon tillsammans med sina kollegor, sänka dödligheten bland patienterna från 42% till 2%.

Det som kanske inte är lika välkänt som hennes insatser under Krimkriget, är att Florence Nightingale också var verksam i andra länder. I slutet på 1800-talet var hon i Indien och handledde sjuksköterskor och redan då, för ungefär 130 år sedan, pratade Florence Nightingale om behovet av kulturell vård. Idag pratar vi ofta om kulturellt anpassad vård och den kompetens sjuksköterskor behöver för att kunna bedriva en kulturellt anpassad vård, är kulturell kompetens.

Oavsett om du är sjuksköterskestudent, nyligen färdig sjuksköterska eller om du har arbetat som sjuksköterska i många år, så är kulturell kompetens viktigt. I sjuksköterskornas etiska kod står att sjuksköterskor ska respektera mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter. Sjuksköterskor ska tillgodose en vårdmiljö där värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar hos enskilda personer och familjer tillvaratas. Som sjuksköterska ansvarar du för att den information som ges, inte bara är korrekt utan också tillräcklig och ges på ett kulturellt anpassat sätt, vilket är grunden för samtycke till vård och behandling.

Vi lever idag i en global värld, och inte bara de patienter vi möter utan också de studenter vi utbildar och de kollegor vi arbetar med, bidrar till och berikar den kulturella mångfald vi idag har. Som sjuksköterskor ska vi verka för gott samarbete och respektera kollegor och medarbetare. Det gör att kulturell kompetens inte bara är viktigt för den person-centrerade vården, utan det är också viktigt för att kunna verka för ett gott samarbete med kollegor och medarbetare, något som är nödvändigt för att utveckla omvårdnaden för framtidens hälso- och sjukvård.

Maria Gottvall, PhD, leg. barnmorska, lektor vid Röda Korsets Högskola

Maria Gottvall

Jag heter Maria Gottvall och jag är lektor vid Röda Korsets högskola.

Vår sjuksköterskeutbildning har global hälsa och global omvårdnad som profilområden och vi arbetar i linje med Röda Korsets värdegrund. 

Flera av oss som forskar på högskolan gör det inom området flyktingars och asylsökande personers hälsa och vad som påverkar den.

I och med att ungefär 80 miljoner människor i världen befinner sig på flykt ser vi ett stort behov av en god kompetens, inom det här området, för sjuksköterskor i framtidens hälso- och sjukvård. 

På sjuksköterskeutbildningen arbetar vi också med att stärka studenterna i att arbeta för en jämlik och jämställd hälsa i befolkningen & att främja hälsa och förebygga och minska ohälsa och lidande.

Det gäller både på hemmaplan i Sverige med den mångfald vi har här, men även utomlands för den stora grupp studenter som lockas av internationellt arbete. 

Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande & att minska ojämlikheten är viktiga delar i arbetet för att uppnå nationella och globala mål relaterade till hälsa.

Våra sjuksköterskestudenter får under sin utbildning flera möjligheter till internationellt utbyte, till exempel kan de genomföra en del av sin Verksamhetsförlagda utbildning eller uppsatsskrivande i något annat land, och en del kan också skriva uppsatsen tillsammans med en sjuksköterskestudent från det landet. Vi har även studenter från våra partnerlärosäten som kommer hit till Sverige på utbyte. 

Att ha de här internationella kontakterna är väldigt utvecklande och stärkande för alla på sjuksköterskeutbildningen: studenter såväl som lärare och forskare.

Ett väl fungerande globalt samarbete och kunskapsutbyte är också en viktig del i framtidens hälso- och sjukvård, och för att utbilda starka, kompetenta sjuksköterskor som ska leda framtidens hälso- och sjukvård.