60hp Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeprogram - psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård ska du kunna ansvara för omvårdnadens kvalitet och utveckling i olika vårdformer och miljöer där man vårdar personer med psykisk ohälsa. Du kan värdera och systematiskt tillämpa ny kunskap i omvårdnadsarbetet. Du är också expert på att tillämpa principer för personcentrerad vård och delat beslutsfattande.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskole­poäng (magisteruppsats). Professionskurserna syftar till professionell utveckling där psykiatriska ohälsotillstånd problematiseras och analyseras dels utifrån specifik psykiatrisk evidensbaserad metodik för bedömning och vård, psykopedagogiska interventioner och omvårdnadsinterventioner, dels utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. 

I professionskursen Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling problematiseras psykiatrisk vård och specialistsjuksköterskans roll i ett bredare samhällsperspektiv med fokus på global omvårdnad, ledarskap, utveckling, juridik och etik. Programmets kurs i handledning är riktad både mot student- och omvårdnadshandledning och ger praktiska färdigheter i båda spåren. Fyra av fem professionskurser består delvis eller helt av verksamhetsintegrerat lärande, VIL. Dessa moment ger en fördjupning i att praktiskt arbeta med personer som utifrån sin psykiatriska hälsoproblematik har komplexa vårdbehov i olika vårdkontext. 

Ett signum för programmet är att det ska ge ökade praktiska färdigheter och ökad reell kompetens, som i sin tur ska göra det naturligt att känna sig hemma i och agera i den nya rollen som specialistsjuksköterska. Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del och generell kompetens vilken övas i programmets samtliga kurser.

Programöversikt, kurser:

År 1
- Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar inom psykiatrisk omvårdnad 7,5 hp
- Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA diagnostik och 7,5 hp
- Handledning inom omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp
- Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa. Verksamhetsintegrerad kurs (VIL) 7,5 hp

År 2
- Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling inom omvårdnad  7,5 hp
- Vetenskapsteori och vetenskaplig metod  7,5 hp
- Examensarbete inom omvårdnad  15 hp

Programmet startar den 31 augusti 2020 och ges på 50%. 

Utbildningsplan

Behörighet:
Sjuksköterskeutbildning (180 hp) med svensk legitimation och kandidatexamen. Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett urval främst baserat på yrkeserfarenhet att göras. 

Ansökan: 
Välkommen med din ansökan via www.antagning.se. Ordinarie anmälan öppnar den 17 februari!

Frågor: 
Har du frågor som rör utbildningen kontakta Kent-Inge Perseius, programansvarig.