60hp Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeprogram - intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Som student inom specialistutbildningen intensivvård får du fördjupad kompetens inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, medicinsk teknik och andra närliggande kunskapsområden. Med god handledning vårdar du patienter som är kritiskt sjuka med svikt i vitala funktioner. Stegvis tränar du på att självständigt ansvara för bedömning av patientens omvårdnadsbehov samt att genomföra målinriktad vård och behandling i samverkan med specialistläkare och andra teammedlemmar. Genom olika lärandeaktiviteter övar du handlingsberedskap för akuta situationer och deltar i kvalitetsutveckling inom intensivvård. Du tränar också samarbete med andra teammedlemmar inom intensivvård och andra vårdaktörer i vårdkedjan och verkar för en evidensbaserad, personcentrerad och säker vård.

Pedagogiskt upplägg:

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar. För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande, med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten. I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Vidare tillämpas modeller och metoder för kliniskt beslutsfattande som ligger till grund för omvårdnad inom intensivvårdens kontext. Programmet består av fem kurser. Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna. Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder studenten i den nya rollen som specialistsjuksköterska. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Utbildningsprogrammet är indelat i fyra kurser: 

Den 26/8 träffas vi på högskolan kl 10:00.
Terminen startar sedan den 31 augusti 2020 och ges på 50%, de verksamhetsintegrerade delarna ges på 100%.

Utbildningsplan  

Sök till utbildningen så här:

Utbildningen går att söka på www.antagning.se från och med den 17 februari och med sista ordinarie anmälningsdag den 16 mars. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 21 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Kursstarten för våra utbildningar höstterminen 2020 är 2020-08-31.

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (specialistsjuksköterskeutbildning) är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Särskild behörighet för utbildningen är Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Urval
Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Frågor

Har du frågor som rör utbildningen kontakta Janet Mattsson programansvarig.