60hp Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeprogram - intensivvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning intensivvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Som student inom specialistutbildningen intensivvård får du fördjupad kompetens inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, medicinsk teknik och andra närliggande kunskapsområden. Med god handledning vårdar du patienter som är kritiskt sjuka med svikt i vitala funktioner. Stegvis tränar du på att självständigt ansvara för bedömning av patientens omvårdnadsbehov samt att genomföra målinriktad vård och behandling i samverkan med specialistläkare och andra teammedlemmar. Genom olika lärandeaktiviteter övar du handlingsberedskap för akuta situationer och deltar i kvalitetsutveckling inom intensivvård. Du tränar också samarbete med andra teammedlemmar inom intensivvård och andra vårdaktörer i vårdkedjan och verkar för en evidensbaserad, personcentrerad och säker vård.

Pedagogiskt upplägg:

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar. För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande, med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten. I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Vidare tillämpas modeller och metoder för kliniskt beslutsfattande som ligger till grund för omvårdnad inom intensivvårdens kontext. Programmet består av fem kurser. Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna. Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder studenten i den nya rollen som specialistsjuksköterska. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Utbildningsprogrammet är indelat i fyra kurser: 

Programmet startar den 31 augusti 2020 och ges på 50%, de verksamhetsintegrerade delarna ges på 100%. 

Utbildningsplan

Behörighet

Grundläggande behörighet på avancerad nivå är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Särskild behörighet på avancerad nivå Röda Korsets Högskola är Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Ansökan 

För dig som söker utbildningen sker ansökan via www.antagning.se. Ordinarie anmälan öppnar den 17 februari!

Frågor

Har du frågor som rör utbildningen kontakta Janet Mattsson programansvarig