60hp Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeprogram - Infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram - infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Som student inom specialistutbildningen infektionssjukvård får du fördjupad kompetens inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och andra närliggande kunskapsområden.  Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder dig i den nya rollen som specialistsjuksköterska. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Pedagogiskt upplägg:

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar. För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande, med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten. I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utbildningsprogrammet är indelat i sex kurser: 

Den 26/8 träffas vi på högskolan kl 10:00.
Terminen startar sedan den 31 augusti 2020 och ges på 50%, de verksamhetsintegrerade delarna ges på 100%.

Sök till utbildningen så här:

Utbildningen går att söka på www.antagning.se från och med den 17 februari och med sista ordinarie anmälningsdag den 16 mars. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan, till exempel de tjänstgöringsintyg som styrker din yrkeslivserfarenhet. Glöm inte att ladda upp intyg för pågående tjänstgöring. Den 2 april måste alla dokument vara uppladdade för att din anmälan ska vara fullständig och för att vi ska kunna göra en rättvis behörighetsbedömning.

Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Ditt antagningsbesked kommer den 21 april, vilket förhoppningsvis underlättar planering av till exempel tjänstledighet. Kursstarten för våra utbildningar höstterminen 2020 är 2020-08-31.

Behörighet:

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (specialistsjuksköterskeutbildning) är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Särskild behörighet för utbildningen är Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E samt minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska.

Urval
Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Frågor
Har du frågor som rör utbildningen kontakta programansvarig Katri Manninen