60hp Avancerad nivå

Specialistsjuksköterskeprogram - Infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram - infektionssjukvård

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning infektionssjukvård är en utbildning på avancerad nivå för legitimerade sjuksköterskor. Programmet leder fram till specialistsjuksköterskeexamen inom infektionssjukvård och magisterexamen inom omvårdnad samt ger behörighet till fortsatta studier på forskarnivå.

Som student inom specialistutbildningen infektionssjukvård får du fördjupad kompetens inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och andra närliggande kunskapsområden.  Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder dig i den nya rollen som specialistsjuksköterska. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Pedagogiskt upplägg:

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar. För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande, med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten. I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utbildningsprogrammet är indelat i sex kurser: 

Programmet beräknas att starta höstterminen 2020 och ges på halvfart.

Behörighet:

Grundläggande behörighet på avancerad nivå är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Särskild behörighet på avancerad nivå Röda Korsets Högskola är Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E. Minst ett års yrkeserfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet inom infektionssjukvård är meriterande. 

Frågor
Har du frågor som rör utbildningen kontakta programansvarig
Katri Manninen