Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet

Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet 180 hp

Programkod: SSH16
Utbildningsnivå: Grundnivå
Fastställd av Högskolestyrelsen vid Röda Korsets Högskola 2015-04-22
Reviderad i utbildningsnämnden 2018-02-07

Dnr: 57/2015 

Beslut och ikraftträdande
Utbildningsplanen för sjuksköterskeprogrammet är fastställd av Högskolestyrelsen vid Röda Korsets Högskola 2015-04-22. Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2016.

Sjuksköterskeprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola leder fram till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad. Utbildningen ger förutsättningar för fortsatta studier på avancerad nivå. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå där heltidsstudier under ett studieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.

Riktlinjer och examensmål för utbildningen regleras av Högskolelagen (1992:1 434) och Högskoleförordningen (1993:100, bilaga 2) (se bilaga 1). Utbildningen överensstämmer med EU:s krav för sjuksköterskeutbildning som framgår i EES-avtalet (DS 1992:34 med senare EEG direktiv), vilket möjliggör tjänstgöring inom EU-länder.

Övergripande profilmål
Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde. Målet är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt.

Utbildningen vilar på den internationella rödakorsrörelsens grundprinciper, med särskilt fokus på humanitet, opartiskhet och neutralitet. Studenten utvecklar sin förståelse för innebörden i det professionella uppdraget att utifrån dessa grundprinciper förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa samt att värna om respekten för människovärdet. Programmets globala fokus ger studenten förutsättningar att skapa och sprida kunskap om globala vård- och hälsoförhållanden samt om globaliseringens konsekvenser för vård och hälsa. Detta med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet med hänsyn till hållbar utveckling och jämställdhetsaspekter. Lokala och globala perspektiv integreras i utbildningens alla kurser och studenterna har möjlighet att bedriva delar av sina studier utomlands. Detta ger studenterna förutsättningar att tillägna sig en nyanserad världsbild som rustar dem för ett arbetsliv i sammanhang präglade av mångfald, och att utveckla ett professionellt förhållningssätt i frågor om likabehandling oberoende av nationalitet, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion, samhällsställning, politisk åsikt och ideologi. Programmet har också Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt sjuksköterskans etiska kod1 som utgångspunkt.

Pedagogisk grundsyn och arbetssätt
All högskoleutbildning syftar till att, utöver programspecifika kunskaper och kompetenser, även utveckla akademiska kompetenser hos studenter i form av kritisk tänkande, självständighet i kunskapssökande och lärande, samt analyserande och problemlösande förmåga. Utbildningen och lärandet vid högskolan bygger på forskningsanknytning och är forskningsbaserad. Det innebär ett arbetssätt med lärandeaktiviteter som innehåller primärkontakt med forskning, forskare och grundläggande principer för att utveckla kunskap.

För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet är utgångspunkten ett studentaktiverande självstyrt lärande med undersökande arbetssätt och aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten.

1ICNs etiska kod för sjuksköterskor (2007). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. www.swenurse.se

Den pedagogiska grundsynen som genomsyrar utbildningsmiljön präglas av tillit, respekt, samarbete och flexibilitet. Undervisningen i programmet sker på svenska men kurser på engelska förekommer. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.

Organisering av programmets ämnen 

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola innefattar huvudområdet omvårdnad och huvudsakliga breddningsämnen medicin och folkhälsovetenskap. En viss valbarhet gällande ytterligare ämnesområden närliggande dessa breddningsämnen, med relevans för programmet kan förekomma. Omvårdnad med inriktning mot global omvårdnad omfattar minst 90 hp. Integrationen av ovanstående ämnen är utgångspunkten för programmets organisering. I utbildningen ingår också verksamhetsintegrerat lärande (VIL) om 50 %, som inkluderar fältstudier, simulering och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Sjuksköterskeprogrammet leder till en akademisk fördjupning i ämnet omvårdnad vilken är förberedande för fortsatta studier på avancerad nivå.

Omvårdnad

Omvårdnad är huvudområdet i programmet med specifik inriktning mot global omvårdnad. Ämnet omfattar studier av vad människa, hälsa, miljö/omgivning, omvårdnadsrelationer och omvårdnadsaktiviteter betyder och innebär. Studierna ger fördjupade kunskaper om hur människor tar hand om varandra samt på olika sätt stödjer och använder resurser för att hantera problem relaterade till hälsa och ohälsa.

Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap omfattar kunskaper om befolkningens hälsotillstånd samt skillnader i hälsa och hälsoutveckling mellan olika grupper i samhället och i det globala landskapet. Dessa kunskaper utgör basen för vetenskapligt och etiskt folkhälsoarbete som syftar till att främja hälsa och förhindra ohälsa hos människor och grupper och är också nära knutet till det folkhälsoarbete som rödakorsrörelsen bedriver.

Medicin

Medicin är ett ämnesområde som innefattar studier av normala och sjukdomsrelaterade processer hos människan på cell- och individnivå. Ämnet behandlar bland annat fysiologi, anatomi, mikrobiologi, farmakologi samt patofysiologi.

Läs mer:

Länk till utbildningsplanen i PDF samt bilagor