Lokal examensordning

Dnr: 37/2017
Examensordningen är fastställd i Högskolestyrelsen 2017-05-04 och att gälla från HT2017. Ersätter den lokala examensordningen fastställd 2011-10-18, dnr 61/2011

Röda Korsets Högskola är en enskild högskola och har enligt Regeringsbeslut från 2007-06-28 (U2007/4718/UH) och från 2017-01-19 (U2016/01150/UH) tilldelats rätt att utfärda:

  • Kandidatexamen i omvårdnad,
  • Kandidatexamen i folkhälsovetenskap  med inriktning global hälsa,
  • Magisterexamen i omvårdnad,  
  • Sjuksköterskeexamen,
  • Specialistsjuksköterskeexamen.

Röda Korsets Högskola har haft rätt att utfärda magisterexamen i omvårdnad (med ämnesdjup) för den som före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning som leder fram till en sådan examen. Denna rättighet utgick juni 2015.

Den lokala examensordningen vid högskolan syftar till att öka studenternas rättsäkerhet genom att visa på vilka lokala regler som gäller. Den är också ett underlag för kvalitetssäkring genom att kriterier i examensförfarandet synliggörs för studenter och högskolans personal. 

Högskolan följer lagen 1993:792 om tillstånd att utfärda vissa examina samt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) bilaga 2, examensordningen. I bilaga 2 redogörs för målen avseende kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt som krävs för uppfyllande av respektive examen.

För att läsa hela den Lokala examensordningen, se länk:

Lokal examensordning