Vetenskapsteori och metod

7.5 hp Avancerad nivå

Vetenskapsteori och metod

Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt tänkande. I kursen tränas förmågan att kunna formulera forskningsfrågor som du sedan närmar dig, med hjälp av en lämplig forskningsdesign och tillhörande metoder för att samla in, analysera och tolka data med särskilt fokus på problem och möjligheter inom omvårdnad. Ämnet omvårdnad vid Röda Korsets Högskola utgår från en humanistisk människosyn som betonar människans värdighet och okränkbarhet i linje med Röda Korsets grundprinciper. I kursen förväntas du att fördjupa ett självstyrt lärandet, ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt samt kritiskt tänkande. Genom kursens olika lärandeaktiviteter stödjs din argumentation, reflektion samt analys, och den vetenskapliga skrivprocessen övas, individuellt såväl som i grupp.

Kursens upplägg

Kursen ges på halvfart under 10 veckor på högskolan. Kursen består av olika lärandeaktiviteter, examinerande seminarium och en avslutande examination i form av en projektplan. Lärandeaktiviteterna innehåller t ex föreläsningar, grupparbete som syftar till att stimulera självständiga lärande.

Kursperiod:

20201109-20210115

Behörighet och urval:

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett rakt urval att tillämpas (först till kvarn).

Ansökan:

Ansökan skickas till utbildningsadministrationen på e-post: utbadm@rkh.se, alternativt via post: Utbildningsexpeditionen, Röda Korsets Högskola, Box 1059, 141 21 Huddinge. Märk mejlet eller kuvertet ”Ansökan Examensarbete”.

Bifoga vidimerade behörighetsgivande intyg. Kontrollera också att kontaktuppgifterna till dig stämmer.

Sista ansökningsdag:

2020-10-01.

Frågor:

Har du frågor som rör utbildningens innehåll och upplägg, kontakta janet.mattsson@rkh.se