Examensarbete i omvårdnad

15 hp Avancerad nivå

Examensarbete i omvårdnad

Kursen är en vetenskaplig metodikkurs där teoretiska och praktiska kunskaper fördjupas genom ett självständigt examensarbete (Magisterarbete) inom huvudområdet omvårdnad. Kursen kan leda fram till en magisterexamen i omvårdnad.

Omvårdnadsämnet spänner över ett brett fält och omvårdnadsvetenskapens kärna innehåller frågeställningar som berör mötet mellan patient och vårdare. Centrala begrepp inom omvårdnad är människa, hälsa, miljö/omgivning, och omvårdnadsrelationer/-aktiviteter. Ämnet omvårdnad innehåller kunskaper om hur människor, till och från under livet, tar hand om, stödjer resurser och hjälper människor att hantera problem relaterat till hälsa och ohälsa. Ämnet bidrar även till kunskapsutveckling inom den allt mer avancerade teknikens närvaro i vård och omvårdnad, som en del av en globaliserad värld. Särskild tonvikt läggs på;

Kursens upplägg:

Kursens upplägg följer forskningsprocessen, där olika delar är i fokus beroende på var i processen du befinner dig. Profil inom ämnet för Röda Korsets Högskola är Global omvårdnad. I profilen betonas medmänsklighet och mångfald. Kursen är upplagd som ett självständigt arbete med stöd av handledare. Under kursen följs forskningsprocessens olika delar och kursen avslutas med ett respondent/opponeringstillfälle, detta tillfälle utgör kursens examinationstillfälle.

Kursperiod:

20210119-20210604

Behörighet och urval:

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande samt vetenskaplig metod, 7,5hp på avancerad nivå.
Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett rakt urval att tillämpas (först till kvarn).

Ansökan:

Ansökan sker på följande formulär(OBS: länken är för närvarande stängd), observera att vidimerade handlingar som styrker behörigheten skall senast vara högskolan tillhanda den 28 april. Ansökningshandlingar skickas till: antagning@rkh.se

alternativt Studieexpeditionen, Röda Korsets Högskola, Box 1059, 141 21 Huddinge. Märk mejlet eller kuvertet ”Ansökan Examensarbete”.

Sista ansökningsdag:

2020-12-01

Frågor:

Har du frågor som rör utbildningens innehåll och upplägg, kontakta janet.mattsson@rkh.se