Utbildningsplan för specialistprogram med inriktning psykiatrisk vård

Utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (magisteruppsats). I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

Innehåll

Ett signum för programmet är att det ska ge ökade praktiska färdigheter och ökad reell kompetens, som i sin tur ska göra det naturligt att känna sig hemma i och agera i den nya rollen som specialistsjuksköterska.

Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del och generell kompetens vilken övas i alla kurser inom programmet.

Samtliga kurser bedrivs på avancerad nivå och kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden är centrala. Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är del av eller helt i fokus för fem av programmets sex kurser och utgör 17,5 hp av utbildningens 60 hp.