Utbildningsplan för specialistprogrammet inom intensivvård

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, inklusive ett självständigt examensarbete om 15 högskolepoäng (magisteruppsats). I programmet integreras ämnena omvårdnad, medicin och folkhälsovetenskap.

Innehåll

Professionskurserna syftar till professionell utveckling där intensivvårdskrävande ohälsotillstånd problematiseras och analyseras utifrån evidens och patientens specifika behov av omvårdnad i relation till intensivvård.

Genom utbildningen integreras på olika sätt specialistsjuksköterskans kunskap i omvårdnad med fördjupad kunskap kring hållbarhet, jämställdhet, och ett etiskt förhållningssätt kopplat till mänskliga rättigheter.

Det vetenskapliga tänkandet och agerandet ingår som en naturlig del och generell kompetens vilken övas i alla kurser inom programmet.

Samtliga kurser bedrivs på avancerad nivå och kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområden är centrala. I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande, VIL, vilket erbjuder studenten en möjlighet att fördjupa och integrera sina teoretiska kunskaper, omsätta dessa i det kliniska omvårdnadsarbetet samt generera nya frågeställningar som kräver ytterligare teoretisk kunskapsinhämtning.