Om specialistprogrammet i intensivvård

Som student på specialistsjuksköterskeprogrammet i intensivvård får du fördjupad kompetens inom medicinsk vetenskap, omvårdnad, medicinsk teknik och andra närliggande kunskapsområden. Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng.

Pedagogiskt upplägg | Utbildningsprogram | Så här söker du | Behörighet | Frågor

Med god handledning vårdar du patienter som är kritiskt sjuka med svikt i vitala funktioner. Stegvis tränar du på att självständigt ansvara för bedömning av patientens omvårdnadsbehov samt att genomföra målinriktad vård och behandling i samverkan med specialistläkare och andra teammedlemmar.

Genom olika lärandeaktiviteter övar du handlingsberedskap för akuta situationer och deltar i kvalitetsutveckling inom intensivvård. Du tränar också samarbete med andra teammedlemmar inom intensivvård och andra vårdaktörer i vårdkedjan och verkar för en evidensbaserad, personcentrerad och säker vård.

Pedagogiskt upplägg 

Det pedagogiska synsättet bygger på att lärande är en aktiv och dynamisk process. Utbildningens undervisningsformer har ambitionen att tillgodose olika lärstilar.

För att stödja studenters akademiska och professionella utveckling genom programmet är utgångspunkten studentcentrerat självstyrt lärande, med ett undersökande arbetssätt. Studenten stimuleras till ett aktivt ansvarstagande i olika former av lärandeaktiviteter och pedagogiska möten.

I programmet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Vidare tillämpas modeller och metoder för kliniskt beslutsfattande som ligger till grund för omvårdnad inom intensivvårdens kontext.

Programmet består av fem kurser. Progressionen och fördjupningen i programmet kan beskrivas som ett medvetet och aktivt tillgodogörande och samexisterande av kunskaper och förståelser, färdigheter och förmågor, värderingsförmåga och förhållningssätt som utvecklas i och genom de olika kurserna.

Utöver fördjupade ämneskunskaper syftar programmet till en professionell och vetenskaplig utveckling, som förbereder studenten i den nya rollen som specialistsjuksköterska. En generell akademisk kompetens i form av fördjupad förmåga till kritiskt tänkande och reflektivt förhållningssätt ingår och övas i programmets samtliga kurser.

Utbildningsprogrammets fyra kurser

  • Grundläggande omvårdnad inom intensivvård, 15 hp
  • Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd, 15 hp
  • Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp
  • Examensarbete inom omvårdnad, 15 hp

Så här söker du till utbildningen

Utbildningen går att söka på www.antagning.se. Via dina sidor på www.antagning.se laddar du upp de dokument du vill bifoga din anmälan. Om du har en registrerad yrkeslegitimation hos Socialstyrelsen behöver du inte ladda upp den. Uppgifter om din legitimationsstatus hämtas centralt.

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå (specialistsjuksköterskeutbildning) är sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen med svensk sjuksköterskelegitimation, samt kandidatexamen.

Urval
Vid fler sökande än antal utbildningsplatser genomförs urvalet med hjälp av lottning.

Frågor

Har du frågor som rör utbildningen kontakta Janet Mattsson, programansvarig.


”Intensivvårdsutbildningen på Röda Korsets Högskola är outstanding”

INTENSIVVÅRD. Föreläsningarnas höga nivå och tillgängligheten hos lärarna var bland det bästa med specialistutbildningen i intensivvård menar den tidigare studenten Amanda Hörnfeldt. "Jag födde barn under studierna och kunde ändå genomföra programmet tack vare lärarnas engagemang", berättar Amanda, som idag har sitt drömjobb på ECMO vid Nya Karolinska Solna.