Utbildningsplan och kursplaner för sjuksköterskeprogrammet

Sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola har global omvårdnad som profilområde. Målet är att utbilda sjuksköterskor som har kunskap och kompetens att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete i samhällets globala landskap med ett vetenskapligt, professionellt och normmedvetet förhållningssätt.

Programöversikt
År 1 | År 2 | År 3

Utbildningsplan, kursplaner och litteraturlistor

Innehåll

Programmets globala fokus ger studenten förutsättningar att skapa och sprida kunskap om globala vård- och hälsoförhållanden samt om globaliseringens konsekvenser för vård och hälsa. Detta med särskilt fokus på utsatthet och ojämlikhet med hänsyn till hållbar utveckling och jämställdhetsaspekter.

Lokala och globala perspektiv integreras i utbildningens alla kurser och studenterna har möjlighet att bedriva delar av sina studier utomlands. Detta ger studenterna förutsättningar att tillägna sig en nyanserad världsbild som rustar dem för ett arbetsliv i sammanhang präglade av mångfald, och att utveckla ett professionellt förhållningssätt i frågor om likabehandling oberoende av nationalitet, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion, samhällsställning, politisk åsikt och ideologi. Programmet har också Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt sjuksköterskans etiska kod1 som utgångspunkt.

Programöversikt

ÅR 1

Tema: Hälsa, humanitet och vårdande relationer
Kurs I: Omvårdnad och hälsa, 30 hp
Kurs II Vetenskap och vårdande, 30 hp

ÅR 2

Tema: Ohälsa, utsatthet och hälsoarbete
Kurs III: Global omvårdnad och ohälsa, 30 hp
Kurs IV: Vetenskap och hälsoarbete, 30 hp

ÅR 3

Tema: Global omvårdnad i komplexa vårdsituationer
Kurs V: Etik och ledarskap i global omvårdnad, 22,5 hp
Kurs VI: Valbar kurs, 7,5 hp
Kurs VII: Examensarbete i omvårdnad, 15 hp
Kurs VIII: Fördjupning i omvårdnad och förbättringskunskap 15 hp