Vetenskapsteori och metod, 7,5 hp

Kursen i vetenskapsteori och metod ges på avancerad nivå och syftar till att fördjupa dina kunskaper i vetenskapligt tänkande.

I kursen tränas förmågan att kunna formulera forskningsfrågor som du sedan närmar dig, med hjälp av en lämplig forskningsdesign och tillhörande metoder för att samla in, analysera och tolka data med särskilt fokus på problem och möjligheter inom omvårdnad.

Ämnet omvårdnad vid Röda Korsets Högskola utgår från en humanistisk människosyn som betonar människans värdighet och okränkbarhet i linje med Röda Korsets grundprinciper.

I kursen förväntas du fördjupa ett självstyrt lärande, ett akademiskt och vetenskapligt förhållningssätt samt kritiskt tänkande. Genom kursens olika lärandeaktiviteter stödjs din argumentation, reflektion samt analys, och den vetenskapliga skrivprocessen övas, individuellt såväl som i grupp.

Kursens upplägg

Kursen ges på halvfart under 10 veckor på högskolan. Kursen består av olika lärandeaktiviteter, examinerande seminarium och en avslutande examination i form av en projektplan. Lärandeaktiviteterna innehåller t ex föreläsningar, grupparbete som syftar till att stimulera självständiga lärande.

Behörighet och urval

Kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Vid fler behöriga sökanden än antal platser kommer ett rakt urval att tillämpas (först till kvarn).

Ansökan

Ansökan skickas till utbildningsadministrationen på e-post: utbadm@rkh.sealternativt via post till:

Utbildningsexpeditionen
Röda Korsets Högskola
Box 1059
141 21 Huddinge

Märk mejlet eller kuvertet ”Ansökan Examensarbete”.

Bifoga vidimerade behörighetsgivande intyg. Kontrollera också att kontaktuppgifterna till dig stämmer.

Frågor

Har du frågor som rör utbildningens innehåll och upplägg, kontakta janet.mattsson@rkh.se