HemÄr studentLikabehandling

Likabehandling

Likabehandlingsarbetet bedrivs i en process där både personal och studenter aktivt deltar. Varje anställd och student har ett eget ansvar för att i det vardagliga mötet med kollegor och studenter, behandla var och en med respekt samt att främja en trygg och fördomsfri arbets- och studieplats. Vi vill att vår högskola ska vara en inkluderande högskola med ett gott studieklimat, fritt från diskriminering och trakasserier. 

Vi vill främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etniskt tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller ålder, respektive förebygga trakasserier enligt diskrimineringslagen (2008:567) för studenter och sökande. 

Varje år tar vi fram en likabehandlingsplan och det är ett kontinuerligt pågående arbete med att utveckla och utvärdera planen. Här finner du länkar till våra dokument som rör likabehandling.

Vägledning till studenter vid förekomst av trakasserier