Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Planera ditt opponentskap i god tid

Det finns flera redskap som du som opponent kan använda för att i god tid planera din opponering – den här checklistan är ett av dem.
Det finns flera redskap som du som opponent kan använda för att i god tid planera din opponering – den här checklistan är ett av dem.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Problemformulering och syfte | Metodbeskrivning | Inledning och bakgrund | Resultat | Diskussion | Slutsatser | Titel och rubriker | Sammanfattning/Abstrakt | Generella aspekter | Att ge kritik/opponera | Att ta emot kritik/respondera

Checklistan utgörs av reflekterande frågor som du kan ställa dig när du läser texten. Den guidar dig igenom arbetets olika delar men förhåller sig samtidigt till helheten.

Genom att återkommande ställa dig nedanstående frågor när du läser texten under planeringsprocessen av ditt opponentskap, kan du på ett systematiskt sätt upptäcka egna och mer övergripande frågor som du kanske vill ställa till författarna vid slutseminariet. Det är dessa egna och mer övergripande frågor du sedan utgår ifrån i genomförandet av opponentskapet.

Checklistan är inte avsedd att användas av dig som opponent vid själva slutseminariet, som sådan är den alltför fragmentarisk för att du ska kunna genomföra en bra opponering.

Problemformulering och syfte:

 • Kan du urskilja problemets kärna, ett syfte, och en forskningsfråga?
 • Förklaras problemet, och varför det är ett problem? Kan du urskilja för vem det är ett problem?
 • Föreslås en rimlig väg till lösning på problemet?
 • Hänger problemformulering och syfte ihop?
 • Har du förslag på förbättringar?

Metodbeskrivning:

 • Vilken metod har valts?
 • Är metoden relevant för problemet?
 • Hur motiveras metodvalet?
 • Är metoden refererad till relevanta källor?
 • Vilken sorts data baseras studien på?
 • Hur beskrivs valet av analysmetod?
 • Har du förslag på förbättringar?

Inledning och bakgrund:

 • Är bakgrunden relevant?
 • Vilken är författarnas relation till ämnet?
 • Leder bakgrunden till en beskrivning av problemet?
 • Hur väl integrerar författarna tidigare forskning?
 • Är referenserna väl valda?
 • Finns det en beskrivning av centrala begrepp?
 • Finns det en teoretisk referensram?
 • Har du förslag på förbättringar?

Resultat:

 • Uppfylls syftet?
 • Är resultaten presenterade på ett begripligt sätt?
 • Verkar resultaten pålitliga?
 • Hur används citat, tabeller, grafer, figurer och bilder?
 • Har du förslag på förbättringar?

Diskussion:

 • Hur diskuterar författarna metod och resultat?
 • Är författarnas tolkningar relevanta för problemformuleringen?
 • Formuleras förslag på fortsatt forskning?
 • Har författarna argumenterat både för och emot sina resultat?
 • Diskuteras resultatet i relation till annan/ny forskning?
 • Har du förslag på förbättringar? 

Slutsatser:

 • Vilka slutsatser har dragits?
 • Har slutsatserna stöd i resultaten?
 • Vilka är konsekvenserna av slutsatserna? Har de beskrivits?
 • Har du förslag på förbättringar?

Titel och rubriker:

 • Vilket intryck får du av titeln? Är titeln relevant för studien?  Stämmer det med innehållet?
 • Vilket intryck får du av rubrikerna? Stämmer de med innehållet för varje rubrik?
 • Har du förslag på förbättringar?

Sammanfattning/Abstrakt:

 • Ger sammanfattningen en korrekt representation av uppsatsens innehåll?
 • Är informationen i sammanfattningen väl utvald, vare sig för mycket eller för lite?
 • Är sammanfattningen under 200 ord?
 • Är sammanfattningen tydlig och begriplig?

Generella aspekter:

 • Hänger syfte, metod, resultat och slutsats ihop?
 • Vilka är de främsta styrkorna hos uppsatsen?
 • Vilka är de främsta svagheterna hos uppsatsen?
 • Vad kan göras åt dessa svagheter? Skulle det påverka resultatet? Hur?
 • Har författarna på ett bra sätt bemästrat den vetenskapliga formen (skrivandet)?
 • Har författarna ett väl formulerat språk som är tydligt, men ändå koncist och korrekt?
 • Ger författarna ett vetenskapligt intryck?

Att ge kritik/opponera:

 • Var väl förberedd. Läs uppsatsen förutsättningslöst gärna mer än en gång. Läs den sedan systematiskt i relation till frågorna ovan.
 • Notera under läsningen dina olika funderingar.
 • Formulera utifrån dina funderingar från den förutsättningslösa och systematiska läsningen av uppsatsen frågor du vill ställa till författaren/författarna.

När du ger din kritik, börja med något positivt. Poängtera det som är bra innan du nämner det som har brister. Vi vill ha, och ge, både positiv och konstruktiv kritik.

När du ger din mer negativa kritik, formulera dig objektivt och inte värderande. Lämna gärna utrymme för att du kan ha missförstått. Ge alltid ett lösningsförslag, så att kritiken är konstruktiv.

Att ta emot kritik/respondera:

När du tar emot kritik, bör du utgå ifrån att opponenten kan ha rätt. Du behöver inte låtsas hålla med om saker som du inte håller med om, men du bör erkänna möjligheten att det kan förhålla sig som opponenten menar.

Om du verkligen inte håller med, så bör du ändå hellre säga ”det har du en poäng i, men jag tror verkligen att det är så här [det du anser]”. Det vill säga, du är tydlig med vad du tycker, men ödmjuk inför att du kan ha fel.

Du ska inte ursäkta dina resultat. Var stolt över det du gjort, och ha noga koll på dina slutsatser. Du bör veta exakt vad du funnit, och inte förminska dina resultat, eller din bedrift.