Bedömning, betygsättning och publicering

När examensarbetet är färdigskrivet ska det bedömas för att kunna betygsättas. När det är reviderat och godkänt ska detta dokumenteras och registreras i LADOK. För att andra ska få tillgång till ditt arbete uppmanas också alla studenter att publicera det i DiVA.

Examensarbetet kan få betyget godkänt (G) eller väl godkänt (VG), vilket också inkluderar obligatoriskt godkänt opponentskap och respondentskap. Närmare information om betygskriterier finns att läsa i bilaga II samt i respektive studiehandledningar för grundnivå och avancerad nivå. Examinatorn bedömer och betygsätter arbetet när de slutgiltiga revideringarna har gjorts och lämnats in av studenten enligt överenskommelse.

Beslut kan inte överklagas

Enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100) kan inte beslut om betyg på examensarbete överklagas. Studenten kan dock begära omprövning av beslutet hos examinator. Detta ska göras skriftligen där studenten pekar på förbiseende eller omständigheter, i relation till betygskriterierna som omprövningen handlar om.

Begäran om omprövning ska göras inom fem dagar efter att examinatorn meddelat studenten om examensarbetets betyg. Ärendet ska handläggas skyndsamt, enskilt av examinatorn eller i samråd med annan examinator. Därefter meddelas studenten om besked och eventuell ändring av betyg.

Referenser: SFS 1993:100. Högskoleförordningen. Stockholm: Riksdagen.

Registrering i Ladok

När examensarbetet är reviderat och godkänt ska detta dokumenteras och registreras i LADOK. Mer exakt förfarande för detta, går att läsa om i studiehandledningarna.

Registrering i DiVA

För att andra intresserade ska få tillgång till examensarbetet, uppmanas studenten att registrera examensarbetet i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). För information om hur du som student publicerar ditt examensarbete i DiVA se bibliotekets sida om att Publicera din uppsats. 

Att sprida sitt vetenskapliga arbete fyller en viktig samhällelig funktion och DiVA ger alla som är intresserade av ämnesområdet, möjlighet att ta del av examensarbetet elektroniskt.