Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Ansvar och etik – för student, handledare och examinator

Vid utförandet av examensarbeten kommer studenten att stöttas och vägledas av en eller flera handledare för att kunna arbeta självständigt.
Vid utförandet av examensarbeten kommer studenten att stöttas och vägledas av en eller flera handledare för att kunna arbeta självständigt.
Publicerad: 08 mar 2021
Lästid: ca

Vid utförandet av examensarbeten kommer studenten att stöttas och vägledas av en eller flera handledare för att kunna arbeta självständigt.

Examensarbetets arbetsprocess spänner över flera veckor och arbetsförutsättningarna är av stor vikt för att examensarbetet ska kännetecknas av god kvalitet och för att arbetsprocessen ska upplevas som lärorik för studenten.

Varje examensarbete tilldelas handledare och examinator som finns tillgänglig för examensarbetesbedömning vid olika examinationstillfällen. Mer specifik information om detta finns i aktuell studiehandledning.

Den eller de som handleder ett examensarbete på grundnivå ska ha en magisterexamen/licentiatexamen och/eller en doktorsexamen. Den som examinerar ska ha en doktorsexamen.

Den som handleder ett examensarbete på avancerad nivå ska ha doktorsexamen alternativt vara i slutfasen av sin forskarutbildning Den som examinerar ska ha doktorsexamen.

Extern handledare

I vissa fall kan det förekomma att så kallad ”extern handledare”, som inte är anställd vid Röda Korsets Högskola, blir delaktig i handledning av examensarbeten. När detta förekommer är det alltid som en del av en konstellation där även handledare från högskolan ingår. Högskolans handledare är den som är ytterst ansvarig. Samma kriterier som anges ovan gäller vid tillsättandet av extern handledare och/eller examinator.

Vetenskaplig artikel

Ibland förekommer det att studenter som har författat ett examensarbete och fått det godkänt, vill omvandla arbetet till en vetenskaplig artikel och få det publicerat i en vetenskaplig tidskrift. Om så är fallet, är det viktigt att arbetsfördelningen och arbetsinsatserna är tydligt uttalade mellan student och handledare, innan skrivarbetet med artikeln påbörjas.

Arbetsfördelningen behöver i allmänhet också redogöras för i vetenskapliga tidskrifter inför publikation. Det är också viktigt att tänka på att både student och handledare anges som medförfattare. Handledare har ett ansvar att processen med arbetet att omvandla examensarbetet som avsetts för utbildning, till forskning följer vedertagen vetenskaplig hederlighet samt gällande lagar och regler.

Studentens ansvar

I början av handledningsprocessen kommer studenten och handledaren överens om en tidsplan inom ramen för aktuell examensarbeteskurs. Det ligger i studentens intresse att tidsplanen följs, för att examensarbetet ska bli färdigt i tid. Studenten ansvarar för att hålla handledaren uppdaterad om skrivprocessen fortlöpande.

Om samarbetet med handledare eller medförfattare inte fungerar, rekommenderar högskolan att detta lyftas med kursansvarig på ett tidigt stadium. Om ett examensarbete har två författare, vilket är standard på grundutbildningsnivå, så ska gemensamt ansvar tas för tidplan, struktur, innehåll och respondentskap, samt för bådas lika deltagande på lika villkor i alla delar av processen. Varje enskild students självständighet ska samtidigt styrkas.

Studenten ska dessutom:

 • Skicka manus innan varje handledningsmöte enligt överenskommelse.
 • Respektera deadlines.
 • Förbereda frågor, notera otydligheter och andra funderingar studenten vill diskutera vid handledningsmöten.
 • Vara väl insatt i de formella krav som ställs på examensarbetet.
 • Beakta råd från handledare objektivt, och därefter fatta egna beslut.
 • Föra anteckningar under arbetets gång och kunna uppvisa data för genomförd analys.
 • Föra minnesanteckningar under möten.

Handledarens ansvar

Handledaren och studenten ansvarar gemensamt för att examensarbetet är lagom avgränsat. Studenten ska handledas i enighet med de riktlinjer som finns för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå, lärandemål och betygskriterier för aktuell examensarbeteskurs.

Handledaren gör en bedömning huruvida studenten kan delta med sitt examensarbete vid ett slutseminarium vilket dock inte innebär att examensarbetet är godkänt.

I och med slutseminarium upphör handledarens ansvar och involvering i examensarbetet. I de fall studenten, efter sitt slutseminarium behöver ytterligare handledning för att få examensarbetet godkänt, ansvarar examinatorn för att meddela kursansvarig detta.

Utöver detta ska handledaren:

 • Stödja studenten att utveckla sin förmåga till självständighet vid utförandet av examensarbetet.
 • Läsa studentens manuskript inför varje handledningsmöte.
 • Ge studenten feedback på materialet under handledningsmöten.
 • Följa tidsplanen.
 • Objektivt beakta feedback från studenten.
 • Vara tillgänglig enligt handledningsschemat.

Examinatorns ansvar

Examinator ansvarar för att bedöma genomförande av slutseminarium, samt att betygssätta examensarbetet. Examinator genomför även ny bedömning i de fall studenten inkommer med kompletteringar av examensarbetet efter godkänt slutseminarium.

Examinators bedömning bygger på betygskriterierna, samt huruvida dessa riktlinjer har åtföljts. I de fall komplettering av examensarbetet krävs för att examensarbetet ska bli godkänt, lämnar examinator sina skriftliga synpunkter till studenten, samt en kopia till handledare. Studenten ska inkomma med slutversion inför seminarium vid utsatt datum för att examinator ska kunna betygsätta examensarbetet.