HemOm ossPersonuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling

Stiftelsen Rödakorshemmet/Röda Korsets Högskola (org nr 802002-8695) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för RKH:s verksamhet. Rektor ansvarar för att reglerna vid behandlingen av personuppgifter efterföljs. På denna sida förklaras hur personuppgifter behandlas vid RKH och vilka rättigheter du har som är registrerad. För ytterligare information och frågor om integritets- och dataskydd skicka ett e-postmeddelande till dataskyddsombud@rkh.se.

Behandling av dina personuppgifter vid RKH

RKH behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra uppdrag, vilka är att bedriva utbildningoch genomföra forskning. I vår uppgift ingår också att informera om vår verksamhet samt att samverka med det omgivande samhället. De vanligaste anledningarna till att RKH behandlardina personuppgifter är att du är student, forskare, deltagare i en forskningsstudie, anställd, deltagare i seminarier, konferenser eller högtidligheter, samarbetspartner eller liknande. Om du har haft kontakt med oss kan vi komma att behandla dinapersonuppgifter i enlighet med arkivlagen. Utöver dessa ändamål behandlar RKH även personuppgifter för att följa fastställda lagar och regler.

All behandling av personuppgifter vid RKH ska ha laglig grund och utgå från dataskyddsförordningens principer. RKH lämnar inte ut personuppgifter på allmän begäran utan endast ide fall laglig grund föreligger.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in. För vissa myndighetsutövande uppdrag kan vi behöva spara personuppgifterna även efter att ändamålet är uppfyllt om detta krävs enligt lag. Detta sker bland annat inom utbildningen där studiebetyg sparas även efter att du har avslutat dina studier för att efterleva arkivlagen och högskolelagen. Inom forskningen vid RKH sparas personuppgifter efter avslutat forskningsprojekt för att efterleva arkivlagen och säkerställa forskningens kvalitet.

Rättigheter som registrerad

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
  • Du har rätt att få uppgifter om dig raderade i vissa situationer.
  • Du har rätt att begära att behandlingen av vissa av dina personuppgifter begränsas och att återkalla lämnat samtycke.


Om du vill utnyttja dina rättigheter, har frågor om dataskydd eller är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter kan du kontakta RKH genom e-post till dataskyddsombud@rkh.se eller per brev till:

Dataskyddsombud,
Röda Korsets Högskola,
Box 1059, 141 21 Huddinge